gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Pilotfasen 2010 - 2015

I Finnmark var det kun 3 vannområder som deltok i pilotfasen av implementeringen av vannforskriften. Planleggingsarbeidet pågikk fra 2007 til 2009, og forvaltningsplanen ble vedtatt for perioden 2010-2015. Vannområdene som deltok var Tana, Neiden og Pasvik. Disse vannområdene inngår nå i den Norsk-finske vannregionen.

Fylkesmannen i Finnmark hadde ansvaret som Vannregionmyndighet fram til 2010, og koordinerte prosesser og utarbeidelsen av en regional vannforvaltningsplan for Finnmark for perioden 2010-2015.

For vannområdene som per i dag inngår i vannregion Finnmark ble ikke vannforvaltningsarbeidet startet opp før i 2010, og det er derfor ikke laget en forvaltningsplan som omfatter disse vannområdene for denne tidsperioden.

Planen vil være førende på arbeidet med å bedre vannkvaliteten i de tre kommunene i Finnmark. Fylkeskommunen tok over rollen som vannregionmyndighet 1. januar 2010. Planen bygger på kunnskap om hvordan en karakteriserer vannforekomster etter EU-standard innenfor en skala: svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig. De aktuelle vannforekomstene er vurdert ut fra mulige belastninger som påvirker vannkvaliteten, og mulig risiko knyttes til punktkildeforurensinger, forurensing fra diffuse kilder, fysiske inngrep og langtransportert forurensing.


Planen presenterer en kortversjon av et omfattende tiltaksprogram som er vedlagt planen. Tiltakene som presenteres skal enten forbedre situasjonen, skaffe mer beslutningsgrunnlag eller hindre fremtidig forurensning. Gjennomføring av tiltakene skal skje i regi av kommuner, Pasvik Kraft as, NVE, Statens vegvesen, Mattilsynet og Fylkesmannen i Finnmark. Planen viser at Neidenelva er i nesten naturlig tilstand. Derimot er det fortsatt behov for flere forebyggende tiltak i Tanavassdraget, til tross for mangeårig satsing for å hindre utslipp av kommunale avløp. Bare fullfinansierte tiltak er tatt med i denne omgangen.

For perioden 2010 - 2015 er det utarbeidet følgende dokumenter: 

1. Planprogram

2. Sentrale vannforvaltningsspørsmål, som beskriver de viktigste utfordringene i området. Dette dokumentet er oversatt til finsk og samisk

3. En regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram. Planen er oversatt til finsk og samisk, men tiltaksprogrammet er kun tilgjengelig på norsk.

Den regionale vannforvaltningsplanen for Tana, Neiden og Pasvik i Finland er også tilgjengelig.

Et regionalt overvåkingsprogram for Tana, Neiden og Pasvik ble også utarbeidet.

Publisert: 17. desember 2014 Sist oppdatert: 17. desember 2014