gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeid med planprogrammet og forvaltningsplanen

Det viktigste dokumentet i arbeidet for å bedre og sikre vannkvaliteten i vannforekomstene i vår region er Forvaltningsplanen. Det er en samlet plan for hele regionen som blant annet skal angi miljømål for vannforekomstene. Den skal også sammenfatte tiltaksprogrammet som viser hvordan miljømålene kan nås innen vannforskriftens frister (§ 26).

Forvaltningsplanen skal utarbeides av Vannregionmyndigheten i samarbeid med Vannregionutvalget og vedtas som fylkesdelplan etter plan- og bygningsloven. Det betyr at alle fylkestingene i vår region skal behandle planene og vedta dem før de sendes til Regjeringen for godkjenning.

Godkjent plan skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og være retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen.

Den første forvaltningsplanen for hele regionen skal være godkjent innen utgangen av 2015, deretter skal den oppdateres hvert sjette år (vannforskriften § 29).

Vannregionmyndigheten skal sende utkast til forvaltningsplan på høring senest ett år før ny forvaltningsplan trer i kraft (vannforskriften § 28).

Første planperiode

I første planperiode er det plukket ut 8 vassdrag hvor arbeidet med forvaltningsplanen vil starte opp. På grunn av tidspress ser man at det ikke lar seg gjøre å utarbeide planer for alle vannforekomstene i regionen og få dem godkjent innen firsten som utløper i utgangen av 2009.

Planprogram

For å synliggjøre hva som skal skje på ulike tidspunkter i planprosessen er det utarbeidet et planprogram.

Planprogrammet skal være et verktøy som sikrer tidlig medvirkning og gode prosesser knyttet til gjennomføringen av den nye vannforvaltningen.

Hensikten med planprogrammet er å:

  • På en oversiktlig måte beskrive arbeidet og prosessen med gjennoføring av ny norsk vannforvaltning frem til år 2010, og de ulike myndighetenes ansvar
  • Synliggjøre når og hvordan medvirkning i prosessen skjer
  • Tilrettelegge for publikums og andres medvirkning i arbeidet og dets innhold.

Planprogrammets målgruppe er alle som har interesse i regionens grunnvann og vassdrag. Målgruppen omfatter derfor både myndigheter - kommunale og statlige - private og allmenne interesseorganisasjoner, rettighetshavere, grunneiere og den enkelte innbygger.
Planprogrammet vil være spesielt relevant for dem som har interesser i nedbørsfeltene til de vassdragene som er plukket ut til å være med i første planperiode.

Vannregionmyndigheten skal sørge for at planprogram sendes på offentlig høring senest tre år før ny forvaltningsplan trer i kraft, og høringsfristen skal være minst 6 måneder (vannforskriften § 28, pkt.a).

Planprogrammet for første planperiode for Region 1 - Glomma og Indre Oslofjord ble sendt på høring 2. april 2007 med høringsfrist 30. september 2007.

Publisert: 07. september 2007 Sist oppdatert: 06. august 2015