gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsuttalelser til planprogrammet

Det kom inn totalt 26 høringsuttalelser til planprogrammet for forvaltningsplanen.

Planprogrammet for forvaltningsplanen 2007-2009 har vært ute til høring fra 1.spril til 30. september. Totalt 26 innspill til planene har kommet inn fra kommunene, fylkeskommuner, sektormyndigheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner.

Mange av innspillene viser at det er engasjement  og forventninger knyttet til den nye vannforvaltningen. Det har også kommet konkrete forslag til endringer  av planprogrammet.

Mange av høringsinstansene mener at innholdet i forvaltningsplanene som skal lages burde utdypes. Andre innspill går på behovet for konkretisering  av frister og ansvar, en tydeligere medvirkningsstrategi og tydeligere informasjonsstrategi.

Mange kommuner peker også på behovet for ressurser for å kunne utføre planarbeidet på en tilfredsstillende måte.

Vannregionmyndigheten vil nå vurdere innspillene og legge fram et nytt planprogram for Vannregionutvalgets arbeidsutvalg (AU) på møte i desember.

Alle høringsutalelsene er lagt ut her.

Relaterte artikler:

Høringsfristen er ute for innspill til planprogrammet