gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tunellsyn i Oslo

I Hoffselva i Oslo symjar fisk i tunell. Nye tiltak skal hjelpe fisken gjennom tunellen, og på sikt styrke fiskebestanden i elva.

Engebretsvegen krysser Hoffselva på Skøyen, og elva er difor lagt i tunell (kulvert). Dette er ein vanleg måte å bygge veg på, men fører mange stader til at bestandane av fisk i elva blir redusert. Dette fordi dei ikkje klarar å symje gjennom tunellen, og difor får mindre gyte og oppvekstområder.

Etter vassforskrifta skal alle vassførekomstar ha god økologisk tilstand. Dette betyr mellom anna at fisken skal ha det bra. Tiltaksprogrammet lister opp mange tiltak som skal gjennomførast for å betre tilstanden i vatn, elv og sjø. Menneskeskapte vandringshinder for fisk er eit vanleg problem, som kan vere årsak til at vassførekomstar ikkje er karakterisert i god tilstand.

Det er foreslått mange tiltak for å forbetre tilstanden til vatnet i vassregion Glomma. Mange stader er dette å fjerne eller utbetre vandringshinder slik som i Hoffselva.

- Det var veldig gøy å se dette. Det ser ut som vi hadde håpet, og det blir spennende å se utover sommeren om det kommer fisk. Høydeforskjellen er rundt 2,40. Etter at denne betongkulverten ble etablert, brøt man egentlig opp det som var en naturlig anadrom strekning. Videre opp herfra nå er det omtrent 200 meter før man kommer til et ganske høyt fossefall, Dronningsfossen. Det er et naturlig vandringshinder, forteller Terje Laskemoen, vassdragskonsulent, Bymiljøetaten Oslo Kommune.

I tunellen i Hoffselva er det bolta ned 21 tverrgåande tersklar i malmfuru, for å gjere den enklare å kome gjennom. Tersklar gjer at det er nok vatn til å symje gjennom tunellen, sjølv når det er lite vatn i elva. Dei vil og gjere at vatnet får litt lågare fart når det er mykje vatn i elva. Det er gjort eit tilsvarande tiltak i Mærradalsbekken ved Radiumhospitalet, som gav ein positiv effekt allereie ved første gytesesong etter at tiltaket var ferdig.

- Det å få inn denne ekstra strekningen her vil være veldig viktig for Hoffselva. Om ikke doble gytearealene, så hvert fall en markant økning. Her er det ganske god helling og passende stryk for gyteplasser. Vi håper og tror at det vil bli tatt i bruk allerede denne høsten, forteller Laskemoen.

Tiltaket kosta 300 000 kr og vert betalt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og vassområde Oslo. Målet om god tilstand i Hoffselva er no eit steg nærare.

(Feil, det skal vere Møllefossen, ikkje Dronningsfossen, som det blir sagt i videoen)

Kontaktperson

Marte Kristin Rosnes

Østfold fylkeskommune
Publisert: 14. september 2016 Sist oppdatert: 14. september 2016