gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Stortingsseminar om rent vann og økt matproduksjon

Er det forenelig målsetning med både rent vann og økt matproduksjon?

På seminaret arrangert av vanngruppen på Stortinget, vannregionmyndigheten i vannregion Glomma (Østfold fylkeskommune) og vannområder i Østfold og Akershus ble det holdt foredrag av forskere ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), AgriAnalyse, prosjektleder i vannområde Haldenvassdraget og Fylkesmannen i Østfold. Seminaret ble avsluttet med debatt mellom regjeringsrepresentanter, stortingsrepresentanter, kommunepolitikere, bondelaget og vannområderepresentanter.

Et samlet storting har vedtatt vannforskriften (EU’s rammedirektiv for vann), som forplikter oss til å gjøre nødvendige tiltak for å bedre vannkvaliteten i vann og vassdrag. Et samlet Storting har samtidig vedtatt målsetting om økt matproduksjon.

Erosjon og avrenning av næringsstoffer fra landbruket påvirker vannkvaliteten. Forvaltning handler om en fornuftig balanse mellom bruk og vern av alle våre ressurser. Finn Grimsrud (vannområdekoordinator for Haldenvassdraget) pekte på at kommunene stort sett gjør jobben sin med å rydde opp i spredt avløp. Samtidig gjenstår det mye arbeid med landbrukssektoren, selv om det også her jobbes masse. Det er særlig utfordringer når det kommer til økt høstpløying. Store endringer i klima, sammen med et økt behov for matproduksjon, kan bli utfordrende samtidig som man jobber for et godt vannmiljø.

Sigurd Enger fra Akershus bondelag poengterte at bøndene bryr seg og jobber med avrenning og bekkekanter. Problemet er at det ikke er nok midler. Tiltak som informasjon og målrettede kompensasjonstiltak virker. For å oppnå målsetningene, vil finansiering være essensiell. Svein Skøien og Karsten Butenschøn fra Fylkesmannen i Østfold antydet et beløp nærere det dobbelt av dagens tilskudd (40 mill.kr til RMP og 9 mill.kr til SMIL i Østfold alene) for å kunne være i nærheten av å oppnå målene i om god tilstand innen 2021. 


I debattantpanelet, bestående av Sigbjørn Gjeldsvik (SP), Terje Halleland (FRP), Stein Erik Lauvås (AP) og Lars Andreas Lunde (H), var det god stemning. Panelet ble utfordret på å være konkrete både på hvordan pengene skal anvendes i jordbruksoppgjøret og i statsbudsjettet for 2018. Ordfører Ellen Solbrække (leder av styringsgruppen for vannområde Glomma Sør), som også var i panelet, pekte på manglende finansiering av både tiltak og av selve koordineringsarbeidet i vannområdene. Terje Halleland fra FRP oppsummerte debatten slik:

"Ser du diskusjonen som ble over bordet her nå, så ser du at dette er gode formål og vi ikke må sette de opp mot hverandre. Vi må finne ut hvordan vi kan gjøre dette best."

Stein Erik Lauvås fra Arbeiderpartiet oppsummerte dagen slik i sitt siste innlegg i debatten: 

"- Må det mer retta midler inn- Ja
 - Må det overordna styring inn- Ja
 - Skal vi gjøre det sammen med bonden- Ja
 - Trenger vi mer kunnskap om dette- Ja
 - Er den sittende regjeringen best egnet til å løse dette- Nei"

Sigbjørn Gjeldsvik var nær ved å love mer penger til vannforvaltning Ap skulle kmme i regjering, ettersom det er behovet er så stort og ikke ser ut til å bli finansiert i dagens budsjetter. Terje Halland fra FRP svarte slik:

Pengebruk kan vi diskutere alle veier, vi vil aldri få penger nok. Her er det blitt økte bevilgninger, det er en prioritering.

Leder av styringsgruppen for vannregion Glomma (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland og deler av Buskerud og Sør-Trøndelag), Johan Edvard Grimstad, hadde to spørsmål og en refleksjon i etterkant:

"Det sies at det er nok midler til å ordne opp både i brevet fra Klima og Miljødepartementet fra juli 2017 og i Landbruksmeldingen nå i 2017. Men det oppleves ikke slik av verken næringen, kommunene eller Fylkesmannen/Miljødirektoratet. Det er et stort tankekors og jeg lurer på om målene og ambisjonene er betydelig høyere enn gjennomføringsvilje og –evne."

Seminaret med påfølgende debatt utløste ikke mange mye løfter, men ved å løfte problemstillingene til de mest innflytelsesrike politikerne på området, er det håp om at dette kan være starten på å nå målsetningene vi har vedtatt i vanndirektivet. Vannforvaltning er lett å glemme i konkurranse med andre viktige og aktuelle politiske tema.

"Derfor håper jeg at seminaret vil kunne virke inn i de vurderinger som nå gjøres i oppløpet til Jordbruksforhandlingene 2017 og i forarbeidet med statsbudsjettet for 2018. De ansvarlige politikerne på nasjonalt nivå må vite at vi følger med og presser på. Tomme løfter og visjoner uten oppfølging er ikke bra, - særlig på miljøsiden. Vi vil jo både mer matproduksjon og bedre vannmiljø." Sa Johan Edvard Grimstad etter seminaret.

Hør intervju med Finn Grimsrud på nrk Østfold.

Eftan i Østfold: Hvordan forene rent vann og økt matproduksjon? https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestfold#t=2h43s

Publisert: 22. mars 2017 Sist oppdatert: 22. mars 2017