gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ønsker å fastsette den kjemiske tilstanden i lokale vassdrag

Se video om prøvetakingsplan miljøgiftundersøkelser i Hurdalvassdraget/Vorma.

Vannforskriften setter krav både til vannets kjemiske og økologiske tilstand. Arbeidet med å fastsette økologisk tilstand, inkludert kjemiske støtteparametere har det vært jobbet godt med over lengre tid, mens arbeidet med å fastsette den kjemiske tilstanden i lokale vassdrag i liten grad er satt i gang enda.

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma har plukket ut tre prioriterte områder med forskjellige typer belastinger, som potensielt kan lekke miljøgifter ut til vassdragene, som det nå ses nærmere på. Til å bistå med den faglige delen er konsulentfirmaet COWI engasjert. De skal utarbeide et forslag til prøvetakingsplan for hvert av disse område. Viktige råd som skal gis er hvor i nedbørsfeltet og i vassdraget prøvene bør tas, hvor mange prøver er nødvendig, skal det måles i vann, i sediment eller i fisk og hvilke stoffer skal det måles på.

Målet er å få prøvetakingsplaner som er i tråd med alle relevante forskrifter og anbefalinger, men der kun det nødvendige måles, slik at det ikke koster mer enn nødvendig å gjennomføre undersøkelsene. Utredningene skal være ferdige innen høsten 2018. I 2019 tenkes deretter at planen skal følges opp med faktiske prøvetakinger i felt, analyser og til slutt vurderinger av eventuelle tiltaksbehov og fastsetting av vassdragets kjemiske tilstand. Belastingene omfatter en eldre bilkirkegård, en eldre kommunal fyllplass og et vassdrag med både fylling, skytebane og industrivirksomhet.

Prosjektet er i forkant diskutert med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og særlig kommunene Hurdal, Eidsvoll og Nannestad, men også Nes, Ullensaker og Østre Toten kommuner har vært involvert i utvelgelsen og forarbeidene. Prosjektet gjennomføres med økonomisk tilskudd fra Vannregionmyndigheten for Glomma.

I tillegg til at prøvetakingsplanene gir konkret anbefalinger for de enkelte lokalitetene, vil de også kunne benyttes av andre med tilsvarende belastninger.

Se video:

Publisert: 26. november 2018 Sist oppdatert: 26. november 2018