gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannregion Glomma

Glomma er Norges lengste elv der den strekker seg fra utløpet ved Fredrikstad i Østfold og 605 km nordover mot kildene godt nord for Aursunden i Sør-Trøndelag.

Ved siden av denne hovedgreinen nordover Østerdalen har Glomma også en solid forgreining nordvestover mot Mjøsa, landets største innsjø, og hele Gudbrandsdalen. Glommavassdraget med Gudbrandsdalslågen er naturligvis sentralt i Vannregion Glomma, men vannregionen omfatter også vassdragene øst for Oslofjorden, Hurumlandet, Indre Oslofjord, Haldenvassdraget og Enningdalselva. Vannregionen huser dermed fjellområder, innlandsområder med stor landbruksvirksomhet, tradisjonelt kystlandskap og dessuten byer med sterk befolkningsvekst, som hovedstaden Oslo er et godt eksempel på. Det er 101 kommuner og 9 fylker som ligger helt eller delvis innenfor vannregion Glomma. Totalt er det registrert 2369 vannforekomster i vannregion Glomma.

Vannregionen har stor geografisk utstrekning og det er svært mange interesser knyttet til bruken av vannet. Brukerinteressene står ofte i et motsetningsforhold til hverandre og kan skape konflikter lokalt og regionalt. Nasjonale mål om økt produksjon av fornybar energi, vannkraft og økt matproduksjon kan komme i konflikt med nasjonale målsetninger for vannmiljø, fastsatt i vannforskriften.

Hovedutfordringene varierer avhengig av om det er høyfjell,  jordbruk eller urbane forhold som dominerer. Vassdragene påvirkes særlig av avrenning fra landbruk og spredt avløp og vannkraftreguleringer. For kystvannet er det hovedsaklig avrenning fra landbruk, spredt avløp, industri og havner som påvirker miljøtilstanden. Forurensede sedimenter/grunn, miljøgifter og fremmede arter er også utfordringer flere steder.

Publisert: 15. oktober 2014 Sist oppdatert: 15. oktober 2014