gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Medvirkning

Både Vannforskriften og Plan- og bygningsloven setter krav til medvirkning og åpne planprosesser. Det skal tilrettelegges for at alle interesser får anledning til å innhente informasjon, delta i planprosessen og i oppdatering av forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer.

Tiltak som skal gjøres må bygge på best mulig informasjon om tilstand og bruk av vannforekomstene. Derfor er det viktig med deltagelse og dialog med berørte og interesserte parter-

Medvirkning har som mål å bidra til:

  • å utnytte kunnskap, erfaring og initiativ fra de som påvirkes av vannforskriften
  • å øke motivasjonen for å gjennomføre gode planer og tiltak
  • ansvarliggjøring knyttet til planer og tiltak
  • å identifisere uønskede effekter av vannforskriften
  • å oppnå tillit, eierskap og støtte i beslutningsprosesser
  • å gi et kvalitativt bedre resultat

Private og allmenne interesser og rettighetshavere kan delta på ulike måter ved å:

  • delta på annonserte møter om vannforvaltning i vannområdene/vannregionen
  • ta kontakt med vannregionmyndigheten, fylkeskommuner og vannområdene
  • gi skriftlig innspill i forbindelse med de tre høringsrundene

Den viktigste arenaen for medvirkning vil være på vannområdenivå. Vannområdeutvalget er ansvarlig for lokal medvirkning og at informasjonen om arbeidet gjøres offentlig tilgjengelig, gjerne på internett. På regionalt nivå det som oftest bety at aktørene blir informert.

Berørte rettighetshavere, private og allmenne interesser skal være nært knyttet til vannregionutvalget gjennom en referansegruppe. Det er viktig at referansegruppen blir en reell arena for utveksling av informasjon og dialog, der deltagerne gis mulighet for innspill til prosesser og planer og til å formidle sin kunnskap dirkete til vannregionmyndigheten.

Om medvirkning på Vannportalen nasjonalt.

 

Relaterte artikler:
Referansegruppe

Publisert: 24. juli 2015 Sist oppdatert: 24. juli 2015