gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Informasjon om vannområde Glomma

Vannområde Glomma er et stort vannområde med et areal på 19 998 km2. I alt 30 kommuner i fylkene Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark har arealer i vannområdet. Hedmark fylkeskommune er ansvarlig for prosessen med gjennomføringen av vannforskriften i vannområdet.

Vannområdet består i alt av 609 vannforekomster, som fordeler seg på 136 innsjøforekomster, 441 elve- og bekkefelt forekomster og 32 grunnvannsforekomster.  Totalt 161 av disse er satt i kategorien i risiko og av disse er 31 vannforekomster pekt ut som sterkt modifiserte (SMVF).

Vannområdet er langstrakt og innehar høgfjell og urørte naturområder, store skogbruksarealer, intensive jordbruksområder og tett befolkede områder. Dette fører til ulike utfordringer i de forskjellige delene av vannområdet.

Berggrunnen i området er variert. Trondheimsfeltet nord for Alvdal består av kambrosilurbergarter. Videre sørover mot Rena ligger det østnorske sparagmittområdet som i hovedsak består av næringsfattige og tungt nedbrytbare sandsteiner. Søndre del av vannområdet består i stor grad av tungt nedbrytbare grunnfjellsbergarter som gir opphav til et surt og næringsfattig jordsmonn. Vannforekomstene varierer da også naturligvis, fra kalkrike klarvannsjøer i nord til kalkfattige humøse vannforekomster i lavlandet i sør.

Publisert: 28. oktober 2015 Sist oppdatert: 28. oktober 2015