gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utkast til planprogram og Hovudutfordringar til møte i VRU 13.2.2019

Utkast til Planprogram og Hovedutfordringar er no lagt ut før behandling i VRU 13.2.2019

Formålet med møtet er å få innspel til utkasta. Medlemmane er velkomne til å kommentere alle delar av dokumenta. Det er likevel særleg viktig med tilbakemelding og innspel frå medlemmane på dei delane som er nemnt under.  

Planprogram

Planprogrammet viser korleis vi skal jobbe fram mot ny oppdatert vassforvaltningsplan. For planprogrammet ønsker vi spesielt tilbakemeldingar og innspel på følgande kapittel:

Kap. 6 Organisering 

Kap. 8 Deltaking, medverknad og informasjon

Kap.9 Tema og utgreiingar

Hovudutfordringar

Formålet med dokumentet er å gi ei oversikt over miljøtilstand, påverknader og status for gjennomføring av tiltak, samt ei felles forståing av kva som er dei viktigaste utfordringane og prioriteringane. Vi ønsker spesielt innspel til følgande delkapittel av kapittel 4 og 5.

Kap. 4 Påverknadar i vassregionen

4.1 Kva påverkar vassforekomstane i vassregionen vår? 

4.2 Endring av påverknader

4.4 Samfunnsutvikling, planlagd aktivitet og verksemd

4.5 Overordna utfordringar 

Kap. 5 Miljømål og unntak i vassregionen

5.3 Viktige brukarinteresser