gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

2.gangs høring - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 - 2021)

Fylkesrådet i Nordland vedtok 18. august å sende forvaltningsplanen på 2. gangs høring til 30. september 2015.

Forvaltningsplanen er en regional plan etter plan- og bygningsloven og omhandler de 10 vannområdene i vannregion Nordland og Jan Mayen. Planen inneholder forslag til miljømål for alle vannforekomstene i vannregionen. Det generelle målet er og oppnå eller opprettholde god miljøtilstand innen 2021. For å komme fram til miljømålene er det gjennomført en kunnskapsinnhenting (karakterisering), det er utarbeidet lokale tiltaksanalyser, foreslått overvåking i vannforekomstene og foretatt prioriteringer. Planen skal danne grunnlag for en felles forvaltning i skjæringspunktet mellom bruk og vern for alle aktører i vannregionen.

Bakgrunnen for at planen sendes på 2. gangs høring er i hovedsak knyttet til behov for konkretisering av miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster i regulerte vassdrag. Det er primært disse miljømålene som nå ønskes belyst av høringspartene. Det bes om at innspill i størst mulig grad retter seg til vannforekomstnivå.

Den regionale planen består av tre deler:

  • Del I Planbeskrivelse
  • Del II Forvaltningsplan 
  • Del III Handlingsprogram.

I tillegg følger det et regionalt tiltaksprogram som vedlegg til planen. Alle plandokumentene er på høring. Vedlegg til høringsbrevet beskriver hva det konkret ønskes innspill på. Det gjøres oppmerksom på at forhold som tidligere er belyst av høringspartene, ikke bli hensyntatt i denne høringsrunden.

Målgruppen for høringen er ulike brukergrupper og interessenter, kommuner, sektormyndigheter og Svenske myndigheter.

Høringsbrev

Vedlegg - Hva ønskes det innspill på i høringen?

Del I, II og III - Planbeskrivelse, Forvaltningsplan og Handlingsprogram

2. gangs høringsutkast - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 - 2021) - endringer siden 1. gangs høring merket i gult

2. gangs høringsutkast - Handlingsprogram for vannregion Nordland - 2016 - endringer siden 1. gangs høring merket i gult

Særskilt om regulerte vassdrag

All informasjon om regulerte vassdrag (miljømål og tiltak) er ikke lagt inn i vann-nett. Det er derfor utarbeidet en høringstabell.Tabellen er en del av høringen og det kan gis konkrete innspill til vannforekomster som inngår her.

Tabell over miljømål og tiltak i regulerte vassdrag

Det er også utarbeidet et høringsnotat som oppsummerer miljømålene for vannforekomstene som inngår i regionens prioritering 1.1 når det gjelder revisjon av vassdragskonsesjoner. Notatet er en sammenstilling av forvaltningsplanens kapittel 3.7.2 Det bes derfor om at høringsinnspill rettes til kapitlet i forvaltningsplanen og høringstabellen. All tekst er hentet fra rapporten Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 - Nasjonal gjennomgang og forslag til prioriteringer og er således ikke på høring. 

Høringsnotat - Miljømål i vassdrag prioritert i kategori 1.1 i vannregion Nordland

Tiltaksprogrammet

2. gangs høringsutkast - Tiltaksprogram for vannregion Nordland (2016-2021) - endringer siden 1. gangs høring merket i gult

Det mangler en del tiltak rettet mot påvirkningene fra industri (IPPC). Det er også mangler i vurdering av effekten av tiltakene i de ulike tiltakstabellene (f.eks. tabell 22). Dette vil det bli tatt tak i høringsperioden.

Alle tiltak relatert til vannkraft og vurderinger tilknyttet disse er merket rødt. Oversikt over disse finnes i tabell over miljømål og tiltak i regulerte vassdrag.

Oppsummering av 1. gangs høring

Vannregionutvalget har oppsumert og vurdert de 55 innspillene som kom til 1. gangs høring. Denne ble gjennomført i perioden 1. juli 2014 til 31.desember 2014.

Notat - oppsummering og vurdering av innnspill fra 1. gangs høring

Høringsuttalelser - 1. gangs høring

Høringsuttalelser sendes til:

Nordland fylkeskommune
Vannregionmyndigheten i vannregion Nordland
Fylkeshuset
8048 Bodø

Eller per e-post til post@nfk.no.

Ved spørsmål eller ønske om separate møter kontakt vannregionmyndigheten ved:

Katrine Erikstad, kateri@nfk.no eller tlf. 75 65 05 95.

Publisert: 18. august 2015 Sist oppdatert: 19. august 2015