gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vedtak av forvaltningsplan for vannregion Nordland og Jan Mayen

Fylkestinget i Nordland vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 - 2021) med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram. Regional plan for vannforvaltning oversendes nå Klima- og miljødepartementet for endelig vedtak.

Forvaltningsplanen er hjemlet i vannforskriften og oversendes nå Klima og miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Bakgrunnen for dette er at Norge har implementert EUs vanndirektiv og skal rapportere på planen innen mars 2016. 

Kort om forvaltningsplanen
Forvaltningsplanen er sektorovergripende og skal bidra til å styre og samordne både vannforvaltning og arealbruk på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Forvaltningsplanen skal legges til grunn for regionale myndigheters virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen - ihht. henhold til pbl. kap. 8 – Regional plan og planbestemmelse.

Forvaltningsplanen fastsetter miljømål og miljømåloppnåelse for ca. 3900 vannforekomster i vannregionen. Miljømålene baseres både på kjemiske, fysiske og økologiske forhold.

Forvaltningsplanen er ikke juridisk bindene, men all ny aktivitet, herunder arealplanlegging, skal vurderes opp mot vedtatte miljømål.

Kort om tiltaksprogrammet
Tiltaksprogrammet inneholder forslag til tiltak som må på plass for å nå miljømålene.
Tiltak som foreslås er både for å opprettholde eller forbedre miljøtilstanden der det trengs.

Tiltaksprogrammet er et overordnet dokument med forslag til tiltak og kun overslag over kostnadene. Detaljnivået foregriper mao ikke saksbehandlingen.

For mer informasjon om vedtak og saksfremstilling se følgende nettside:

 www.nfk.no/innsyn

Publisert: 14. desember 2015 Sist oppdatert: 14. desember 2015