gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regional plan for vannforvaltning – hva betyr dette for kommunene?

Fylkestinget i Nordland vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 - 2021) med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram. Hva betyr dette for regional og lokal planlegging i fylket vårt?

Kort om regional plan for vannforvaltning
Planen er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). Vannforskriften omfatter alt fra ferskvann (både overflatevann og grunnvann) til kystvann 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Formålet med den nye vannforvaltningen er å sikre beskyttelse, nødvendig forbedring og bærekraftig bruk av alt vann.

Forvaltningsplanen er sektorovergripende og skal bidra til å styre og samordne både vannforvaltning og arealbruk på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Forvaltningsplanen fastsetter miljømål og miljømåloppnåelse for ca. 3900 vannforekomster i vannregionen. Miljømålene baseres både på kjemiske, fysiske og økologiske forhold.

Regional plan for vannforvaltning oversendes nå Klima- og miljødepartementet for endelig godkjenning. Bakgrunnen for dette er at Norge har implementert EUs vanndirektiv og skal rapportere på planen innen mars 2016.

Hvilke føringer gir planen?
Forvaltningsplanen skal legges til grunn for regionale myndigheters virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen - ihht. henhold til pbl. kap. 8 – Regional plan og planbestemmelse. Forvaltningsplanen er ikke juridisk bindene, men all ny aktivitet, herunder arealplanlegging, skal vurderes opp mot vedtatte miljømål.

Sektormyndighetene har adgang til å fravike planen, men myndigheten skal imidlertid sørge for at vannregionmyndigheten er informert.

Hvordan skal tiltaksprogrammet følges opp?
Tiltakene skal følges opp sektorvis av den enkelte sektormyndighet. Tiltakene skal igangsettes senest tre år etter godkjenning av plan.

Detaljnivået i tiltaksprogrammet foregriper ikke saksbehandlingen. Videre saksbehandling skal foreta avklaringer og konkrete vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om tiltaksgjennomføring tas.

Hva betyr dette for lokal forvaltning og planlegging?
Kommunen skal følge opp planlagte tiltak på områder der kommunen er myndighet. Den regionale vannforvaltningsplanen skal legges til grunn for all kommunal virksomhet og planlegging.

Kommunen skal vurdere ny aktivitet og nye inngrep i henhold til § 12 i vannforskriften. Paragraf 12 skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes. En veileder utarbeidet av Klima- og miljødepartementet kan lastes ned på http://www.vannportalen.no/aktuelt1/nyheter/2015/jan-mar/veileder-til-vannforskriften--121/

Kartbasert verktøy og kunnskapsgrunnlag
Vann-nett.no/saksbehandler er et kartbasert forvaltningsverktøy som gir grunnlaget for planlegging og gjennomføring av tiltak i vassdrag, kyst og grunnvann. Her kan man både hente ut informasjon og kunnskap og legge inn ny informasjon, kunnskap, data, etc.

Hvorfor er kommunene viktige?
Kommunen har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten. Se avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning, arealplanlegging. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel, arealdelen og i de årlige handlingsprogrammene må derfor de ulike vanntema bli en integrert del av kommunens planlegging. Helhetlig vannforvaltning krever helhetlig løsninger også på kommunalt nivå. Det anbefalses der for at de ulike vanntema samordnes og integreres i det ordinære plansystemet i kommunen.

Publisert: 08. januar 2016 Sist oppdatert: 08. januar 2016