gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Støttetiltak for bedre vannmiljø

Miljødirektoratet har tildelt tilskudd på til sammen 8 millioner kroner. 4 tiltak i Nordland har fått støtte.

Miljødirektoratet mottok i år 112 søknader om tilskudd til generell vannforvaltning. Søknadene tilsvarte en samlet søknadssum på i underkant av 40 mill. Rammen som Miljødirektoratet hadde til fordeling i år var på 8 mill. I alt 35 søknader om tilskudd fra kommuner, vannområder, vannregioner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner er innvilget støtte.

Tilskuddene er gitt til overvåking av vannmiljøet, helhetlige planer for å redusere forurensing fra avløp og jordbruket og mange andre tiltak for å bedre vannkvaliteten og det fysiske vannmiljøet vi alle er avhengige av.

For mer informasjon om hvilke tiltak Nordland som har fått støtte, se følgende vedlegg:

 Innvilgede søknader

Publisert: 30. mai 2016 Sist oppdatert: 30. mai 2016