gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering av vannregionen

Organisasjonskartet viser organiseringen av arbeidet i vannregion Nordland og Jan Mayen.

Vannregionmyndigheten
Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet (VRM) og har ansvaret for å koordinere arbeidet med oppfølgingen av vannforskriften. Konkret vil dette si å ha ansvaret for at det utarbeides en forvaltningsplan med tiltaksprogram i vannregionen. Dette skal skje i nært samarbeid med et vannregionutvalg (VRU) som er sammensatt av statlige og regionale myndigheter, i tillegg til kommunene. Fylkestinget skal godkjenne den regionale forvaltningsplanen for Nordland og fylkesrådet er delegert ansvar for å styre arbeidet i vannregionen.

Vannregionutvalget
Vannforskriften etablerer vannregionutvalget (VRU) som den viktigste arenaen for å få til et samarbeide om å utarbeide og gjennomføre en helhetlig forvaltningsplan. VRU i Nordland ledes av fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse. VRU vil fungere som et rådgivende organ for fylkesråden. VRU består av representanter for VRM, Fylkesmannen i Nordland, berørte sektormyndigheter og kommuner.

Se her for oversikt over kontakpersoner i VRU

Arbeidsutvalg (AU)
I tillegg til VRU er det opprettet et operativt arbeidsutvalg (heretter kalt AU) som kan ha hyppigere møter for å sikre løpende oppfølging og effektiv saksforberedelse.

Se her for oversikt over kontaktpersoner i AU

Ulike sektormyndigheters ansvar
Det er sektormyndighetene, fylkeskommunen og kommunene som innenfor sine ansvarområder både har ansvar for å utrede forslag til typer tiltak innen sine ansvarsfelt og bidra til at miljøpåvirker/ansvarlig tiltakshaver gjennomfører aktuelle tiltak.

Regional referansegruppe
På regionalt nivå er referansegruppen til VRU en arena for regional medvirkning. Representanter for alle berørte rettighetshavere, private og allmenne brukerinteresser har rett til å delta i denne gruppen. VRM foreslår at bransjer og organisasjoner er representert i regional referansegruppe gjennom regionale representanter, mens mindre aktører og lokallag deltar i arbeidet på vannområdenivå. Det er imidlertid interessegruppene selv som avgjør hva som er rett fordeling mht til deltagelse på disse to nivåene.

Se her for oversikt over kontaktpersoner i Regional referansegruppe

Organsering på lokalt nivå
Mye av planarbeidet foregår i praksis lokalt i de ulike vannområdene. Her har kommunen, regionale og statlige sektormyndighter og andre aktører lokal kunnskap om tilstand og påvirkninger, samt mulighet til å utvikle lokale løsninger. Det som gjøres på vannområdenivå, både mht bidragene til vurdering av påvirkninger, risiko og tilstand, samt lokale tiltaksanalyser, er å regne som grunnlagsmateriale for den regionale planen som utarbeides av VRM i samarbeid med VRU.

Arbeidet i vannområdene skal organiseres gjennom et vannområdeutvalg bestående av berørte kommuner og regionale og statlige sektormyndigheter. En kommune utpekes til å lede arbeidet i vannområdet.

Arbeidet med vannforskriften legger opp til god og bred medvirkning. Ulike sektorermyndighter, brukergrupper, interesseorganisasjoner og andre interesserte skal derfor ha mulighet til å delta i det lokale arbeidet.

Publisert: 03. mars 2016 Sist oppdatert: 03. mars 2016