gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 - 2021)

Fylkestinget vedtok i desember 2015 Regional plan i vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen. Den regionale planen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet i juli i fjor. I tillegg følger det et regionalt tiltaksprogram og handlingsprogram som vedlegg til planen.

Plandokumentenes forsider 

Om regional plan og tiltaksprogram
Utarbeidelse av planen er hjemlet i vannforskriften. Planen gjelder for seks år og skal rulleres i 2021. Målet er å beskytte og forbedre tilstanden i ferskvann, grunnvann og kystnære områder. Planen skal vise hvordan regionen ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Det er utarbeidet miljømål for alt vann i Nordland. Disse er utarbeidet i fellesskap med alle myndigheter i regionen som har virkemidler innen vannforvaltningen. De samme myndighetene skal sørge for at miljømålene nås.

Vannforvaltningsplanen er sektorovergripende og skal bidra til å styre og samordne både vannforvaltning og arealbruk på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Vannforvaltningsplanen skal legges til grunn for regionale myndigheters virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. kap. 8 i plan og bygningsloven). Vannforvaltningsplanen er ikke juridisk bindene, men all ny aktivitet, herunder arealplanlegging, skal vurderes opp mot § 12 i vannforskriften. Dette innebærer blant annet en vurdering av konsekvenser for vedtatte miljømål.

Tiltakene skal følges opp av den enkelte sektormyndighet og skal igangsettes senest tre år etter at planen er godkjent. Dette vil si innen utgangen av 2018. Detaljnivået i tiltaksprogrammet foregriper ikke saksbehandlingen. Det vil si at nærmere avklaringer og konkrete vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak skal skje gjennom sektorenes saksbehandling før endelig beslutning om tiltaksgjennomføring tas.

Om handlingsprogrammet
Det skal i henhold til plan- og bygningsloven (§ 8-1) utarbeides et handlingsprogram for alle regionale planer. Handlingsprogrammet følger stort sett de aktiviteter som forskriften legger opp til at skal skje i forbindelse med oppfølging og rullering av planen. I tillegg er det tatt inn krav om årlig rapportering på tiltaksprogrammet som følger planen. En slik årlig rapportering følger ikke av forskriften, men er sett på som viktig for å kunne følge opp sektormyndighetene som har ansvar for gjennomføring av tiltak.

Om nasjonal godkjenning
Dette er den eneste regionale planen som skal godkjennes nasjonalt. Alle de 11 regionale vannforvaltningsplanene i Norge ble godkjent, men med endringer. Endringene som er gjort i planen for vannregion Nordland og Jan Mayen er i hovedsak innen vannkraft. Dette gjelder først og fremst prioritering av hvilke vassdrag som skal ha miljømål som bare kan nås gjennom slipp av mer vann (økt minstevannsføring). Slike krav stilles som regel i konsesjoner som gis i dag. Men dette ble ikke krevd i de «gamle» konsesjonene som ble gitt på 60- og 70-tallet. Slike nye krav kan bare gis gjennom en ny konsesjon. Dette gjøres gjennom revisjon av de eksisterende konsesjonsvilkårene. Godkjenningsbrevet fra departementet er vedlagt forvaltningsplanen (vedlegg 8 Nasjonal godkjenning). Dette gjelder som en del av den regionale planen.

Forvaltningsplan for vannregion Nordland og Jan Mayen med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram kan lastes ned her:

Regional plan.pdf

Regionalt tiltaksprogram.pdf

Handlingsprogram.pdf

 

 

 

 

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 17. februar 2015