gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring og offentlig ettersyn - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021)

Fylkesrådet i Nordland vedtok 24. juni 2014 og legge forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden var fra 1. juli til 31. desember 2014.
Innhold i forvaltningsplanen, samt formelle krav til høringsperiode og vedtak, er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). Den regionale forvaltningsplanen skal endelig vedtas i Fylkestinget i Nordland og av Kongen i statsråd i 2015.

Forvaltningsplanen er en regional plan etter plan- og bygningsloven og omhandler de 10 vannområdene i vannregion Nordland og Jan Mayen. Det er gjennomført en kartlegging av hvilke utfordringer vannmiljøet i Nordland har. Det er foreslått miljømål for alle vannforekomstene i vannregionen. Det generelle målet er og oppnå eller opprettholde god miljøtilstand innen 2021. For å komme fram til miljømålene er det gjennomført en kunnskapsinnhenting (karakterisering), det er utarbeidet lokale tiltaksanalyser, foreslått overvåking og foretatt prioriteringer. Dette skal danne grunnlag for en felles forvaltning i skjæringspunktet mellom bruk og vern for alle aktører i vannregionen.

De lokale tiltaksanalysene kan lastes ned her.

Den regionale planen består av tre deler:
Del I Planbeskrivelse
Del II Forvaltningsplan 
Del III Handlingsprogram.

I tillegg er det utarbeidet et regionalt tiltaksprogram som følger planen som et vedlegg. Tiltaksprogrammet inneholder gjennomførte og planlagte tiltak som skal bidra til at miljømålene som er foreslått nås.

Hele dokumentet er åpent for innspill og uttalelse, men vannregionmyndigheten ønsker spesielt innspill på forhold som er listet opp i vedlegget til høringsbrevet. Det gjøres spesielt oppmerksomt på at når det gjelder kystvann vil det her foreligge et supplerende dokument som en del av høringen etter 1. oktober. Dette gjelder særskilt forhold knyttet til påvirkning fra havner og kandidater til «Sterkt modifiserte vannforekomster» i kystvann.

Høringen av plandokumentene er en viktig prosess for å få planen godt forankret og mer komplett. Målgruppen for høringen er ulike brukergrupper og interessenter, kommuner, sektormyndigheter og svenske myndigheter.

Høringsbrev
Vedlegg - Forhold det spesielt ønskes innspill på

Plandokumentene kan lastes ned her:

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021)
Regionalt tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021)
Handlingsprogram - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016)
Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021)

Vedlagt det regionale tiltaksprogrammet finner man følgende tiltakstabeller som kan lastes ned her:

Tiltakstabell for hele vannregionen
Tiltakstabell for vannområde Bindalsfjorden-Velfjorden
Tiltakstabell for vannområde Vefsnfjorden-Leirfjorden
Tiltakstabell for vannområde Ranfjorden
Tiltakstabell for vannområde Rødøy-Lurøy
Tiltakstabell for vannområde Sør-Salten
Tiltakstabell for vannområde Skjerstadfjorden
Tiltakstabell for vannområde Nord-Salten
Tiltakstabell for vannområde Ofotfjorden
Tiltakstabell for vannområde Vesterålen
Tiltakstabell for vannområde Lofoten

Høringsuttalelser sendes til:

Nordland fylkeskommune
Vannregionmyndigheten i vannregion Nordland
Fylkeshuset
8048 Bodø

Eller per e-post til post@nfk.no.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 18. februar 2015