gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planprogram

Planprogram for forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen.

Kapittel 1 Innledning
1.1 Om planprogrammet
1.2 Planprogrammets oppbygning.

Kapittel 2 Vannregion Nordland
2.1 Jan Mayen
2.2 Hvordan står det til med vannet i Nordland?
2.3 Pilotarbeid i vannområde Ranfjorden, fase I (2007-2009)
2.4 Inndeling i vannområder
2.5 Beskrivelse av vannområdene i Nordland. 
    2.5.1 Lofoten 
    2.5.2 Vesterålen 
    2.5.3 Ofotfjorden 
    2.5.4 Nord-Salten
    2.5.5 Skjerstadfjorden 
    2.5.6 Sør-Salten 
    2.5.7 Rødøy-Lurøy 
    2.5.8 Ranfjorden
    2.5.9 Vefsnfjorden-Leirfjorden 
    2.5.10 Bindalsfjorden-Velfjorden

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet 
3.1 Den nye vannforvaltningen
3.2 Formålet med planarbeidet
3.3 Vannforskriften og tilhørende hjemmelsgrunnlag
3.4 Forholdet til andre regelverk.
3.5 Virkninger av planen
3.6 Forholdet til andre regionale planer 
    3.6.1 Fylkesplan (2008-2011) 
    3.6.2 Regional plan om små vannkraftverk 
    3.6.3 Regional plan for Vefsna
    3.6.4 Regional plan – Klimautfordringene i Nordland

Kapittel 4 Miljømål
4.1 Standard miljømål
4.2 Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)
4.3 Tilpassete miljømål 
    4.3.1 Miljømål for beskytta områder 
    4.3.2 Miljøambisjon
    4.3.3 Mindre strenge miljømål 
    4.3.4 Brukerinteresser og brukermål
4.4 Miljømålene sett i henhold til annen lovgivning
4.5 Utsatte frister for å nå miljømålene

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen
5.1 Gjennomføring og rullering av forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannområde Ranfjorden
5.2 Kunnskapsinnhenting og analyser i de resterende vannområder 
    5.2.1 Karakterisering
    5.2.2 Klassifisering av vannforekomstene
5.3 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål
5.4 Lokale tiltaksanalyser
5.5 Forvaltningsplan og tiltaksprogram 
    5.5.1 Regional forvaltningsplan 
    5.5.2 Regionalt tiltaksprogram
5.6 Overvåking
5.7 Andre utredningstema 
    5.7.1 Beskytta områder 
    5.7.2 Effekten av klimaendringer 
    5.7.3 Økonomiske analyser av vannbruk
5.8 Konsekvensutredninger (KU)

Kapittel 6 Organisering av arbeidet
6.1 Vannregionmyndigheten (VRM)
6.2 Vannregionutvalget (VRU)
6.3 Arbeidsutvalg (AU)
6.4 Sektormyndigheters ansvar
6.5 Fylkesmannen i Nordland
6.6 Regional referansegruppe – arena for regional medvirkning
6.7 Organisering på lokalt nivå - vannområdeutvalgene
    6.7.1 Kommunen som partner i helhetlig vannforvaltning 
    6.7.2 Vannområdeutvalget – sammensetning og ansvar 
    6.7.3 Lokal referansegruppe – medvirkning 
    6.7.4 Lokal prosjektleder
6.8 Samordning om grenseoverskridende vannområder
6.9 Finansiering

Kapittel 7 Medvirkning og informasjon 
7.1 Arenaene for medvirkning
7.2 Beskrivelse av hvordan og når medvirkning skal skje 
    7.2.1 Tre-trinns høring på veien fram til endelig forvaltningsplan 
    7.2.2 Medvirkning gjennom hele prosessen
    7.2.3 Andre informasjonskanaler

Kapittel 8 Fremdriftsplan
8.1 Grov framdriftsplanen for 2010 – 2021

Planprogram for forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 17. februar 2015