gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannområdet

Vannområde Bindalsfjorden ligger lengst sør i vannregion Nordland, grenser mot vannregion Trøndelag og berører i hovedsak seks kommuner.  

Ureidet i Bindal. Foto: Emil Haugen Jamtfall

Vannområde Bindalsfjorden omfatter et landareal på totalt 6791 km². Av registrerte vannforekomster utgjør elver ca 3785 km, innsjøer 71 km², grunnvann ca 10 km² og kystvann ca 3906 km². Vannområdet berører i hovedsak kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad og Grane. Inndelingen av området følger nedbørsfeltene og omfatter vassdrag som har sitt utløp i Tosen, Bindalsfjord og Velfjorden. Deler av nedbørsfeltene til vannområdet strekker seg inn i Nord-Trøndelag fylke.

Befolkning og næringsliv

Det bor om lag 13 100 mennesker innenfor vannområdet. Befolkningen er konsentrert rundt byen Brønnøysund og tettstedene Gladstad, Terråk, Vik og Berg. Blant kommunene i vannområdet, har Brønnøy hatt økning i folketallet de ti siste årene. Befolkningen i vannområdet er derfor forventet å øke i tiden frem til 2021, til tross for nedgang i folketallet i resterende kommuner. Næringslivet i vannområdet er preget av landbruk, bergverk og tertiærnæringer. Reiseliv og turisme er dessuten viktig, blant annet i Verdensarvområdet på Vega. 

Miljøtilstand og påvirkninger

Miljøtilstanden hos vannforekomstene i vannområdet er i liten grad kartlagt. Påvirkningene består i stor grad av vannkraft, landbruk, spredte avløp og akvakultur. Omtrent en tredjedel av vannforekomstene i området er vurdert til å være i risiko for å ikke nå miljømålet om minimum god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. 5% av overflatevannet i vannområde Bindalsfjorden er karakterisert som sterkt modifiserte vannforekomster (SMFV) på grunn av sterk påvirkning av vannkraftproduksjon. 

Publisert: 09. november 2016 Sist oppdatert: 14. november 2016