gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Økologisk tilstand og risikovurdering

Her finner du en oversikt over den økologiske tilstanden og risikovurderingen for vannforekomstene i hele vannområdet.

Den økologiske tilstanden gir uttrykk for miljøtilstanden når det gjelder biologiske og vannkjemiske parametere. Disse parameterne inkluderer ulike organismer som fisk, bunndyr, vannplanter, alger og næringsstofinnholdet.

Til høyre ses den økologiske tilstanden og potensialet for overflatevann i vannområde Ranfjorden. Tilstanden angis i klasser fra svært god til svært dårlig og vises her prosentvis fordeling innen hver kategori av overflatevann. Økologisk potensial benyttes ved sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)

Det foretas også en vurdering av risiko i forhold til måloppnåelse. I en risikovurdering tas det altså stilling til om vannforekomsten klarer å oppnå det fastsatte miljømålet innen 2021, jf. Vannforskriftens §§4-8.

I vannområde Ranfjorden vurderes det at 85 (25,6%) elver/bekker, 25 (25,3%) innsjøer og 7 (35,0%) kystvannsforekomster er i risiko for ikke å oppnå miljømålet innen 2021.

For mer informasjon og klassifisering og karakterisering, se veileder «01:2018 Karakterisering " og «02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann». Grenseverdier for metaller og organiske miljøgifter, se veileder M-608-2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota.

Publisert: 09. september 2016 Sist oppdatert: 14. september 2016