gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Indrelva og Vollaelva i Lurøy er kartlagt

Indrelva og Vollaelva er i moderat til dårlig tilstand

Vollaelva i Rødøy kommune Fotograf: Kristin B. Klausen

Rødøy/Lurøy vannområde fikk i 2018 tildelt 600 000,- fra Fylkesmannen i Nordland og 100 000,- fra Miljødirektoratet til kartlegging i Røssåga i Hemnes kommune og Vollaelva og Indrelva i Lurøy kommune.

Naturtjenester i Nord fikk i oppdrag å gjennomføre tiltaksorientert overvåking av ferskvannsforekomster i Lurøy.  Lokal representant fra kommunen og vannområdekoordinator har stått for vannprøvetakingen.

Til sammen er 7 Vannforekomster undersøkt fordelt på Vollaelva (3), Indrelva (3) med sideelva Refdalselva (1). Undersøkelsene omfatter geografiske beskrivelser, beregning av elvevanntyper, vannkjemi, bakteriologi, begroing og bunnfauna. Vannforekomstene ble klassifisert på grunnlag av analysene. Det er også gjort en kvalitetssikring av resultatene for å sikre riktig klassifisering av vannforekomstene. Alle data er importert til vannmiljø.

Det er også vurdert mulige påvirkninger som kan gi avvik fra naturtilstanden, og der det har vært mulig er det foreslått tiltak.

Vannkvalitet og bakteriologi er vurdert samlet med eutrofiering, begroingsalger, bunndyr, hvor «verste styrer». Økologisk tilstand ble vurdert til god økologisk tilstand for en stasjon, fire stasjoner ble vurdert til moderat økologisk tilstand og to til dårlig tilstand. Påvirkning fra spredte avløp samt påvirkning fra landbruk og dyr på beite langs elvene er sannsynlig årsak til høye verdier av bakterier.

For mer informasjon se rapport: Kartlegging av Indrelva og Vollaelva i Lurøy kommune 2018_Naturtjenester i Nord.pdf

Publisert: 25. februar 2019 Sist oppdatert: 25. februar 2019