gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Øvrige tiltak

Her omtales andre vesentlige tiltak og påvirkninger i vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden.

Listen nedenfor er ikke uttømmende, men omfatter viktige temaer innenfor dette vannområdet.

  • Bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactalus salaris: Vefsna og flere andre elver  er nå friskmeldt fra parasitten. Forebyggende tiltak gjennom informasjon om risikoen ved fremmede arter bør gjennomføres for å unngå ny smitte. 
  • Fiskepassaje og -tiltak: Vedlikehold av fisketrapper, utbedre/fjerne vandringhindre, utsetting av fisk eller reetablering av stedegne arter.
  • Biotoptiltak: Etablering av kantvegetasjon og skjul, forbedring av gyteplasser, heving av vannstand samt vedlikehold av eksisterende anlegg for fisk.
  • Tiltak mot avrenning fra søppelfyllinger: Sigevannstiltak, oppfølging, risikovurdering, revidering av gamle tillatelser eller krav om rensetiltak.
  • Vilkårsrevisjon i forbindelse med vannkraftrelaterte påvirkninger.
  • Tiltak i forurenset sjøbunn. 
  • Lokal overvannshåndtering: Forsinkelses- og infiltrasjonstiltak, tømming av gatesandfang, feiing av fortau mv..
  • Forsøpling: Dette temaet vil sannsynligvis kreve økt fokus i årene fremover.
  • Problemkartlegging: For en del påvirkninger foreligger et behov for ytterligere kunnskapsinnhenting. I disse tilfeller fungerer problemkartlegging som tiltak.

Mer informasjon om miljøtiltak og tiltaksanalyser finnes i «Regionalt tiltaksprogram» og «Veileder i arbeidet med miljøtiltak».

Publisert: 12. september 2016 Sist oppdatert: 26. januar 2018