gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Avløp

Her finnes informasjon om forurensing forårsaket av utslipp og avrenning fra renseanlegg og avløp.

Foto: Vefsn kommune

Forurensing fra renseanlegg og avløp påvirker vannforekomsten ved tilførsel av avløpsvann. Avløpsvannet forurenser pga. det høye innhold av organisk stoff, næringssalter og bakterier. I verste fall medfører dette økt algevekst (gjengroing) og forringede leveforhold for fisk og bunndyr. Det kan også føre til at badeplasser blir uegnet for bading.

Nedenfor er det listet opp et utdrag av tiltakene innen avløpssektoren:

  • Utarbeide lokale forskrifter (for vann og avløp i kommunalt regi)
  • Oppgradering/optimalisering av renseanlegg (nye prosesser eller økt kapasitet)
  • Oppgradering og sanering av avløpsnett
  • Utbedring av separate avløpsanlegg i spredt bosetting
  • Tilsyn, kontroll og oppfølgning av avløps- og renseanlegg
  • Utslippstillatelser
  • Kunnskapsinnhenting (problemkartlegging)
  • Kartlegging/registrering og utbedring av avløp i spredt bebyggelse

Mer informasjon om miljøtiltak og tiltaksanalyser finnes i «Regionalt tiltaksprogram» og «Veileder i arbeidet med miljøtiltak».

Publisert: 12. september 2016 Sist oppdatert: 26. januar 2018