gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Avklaring av uenighet om karakterisering av indre Øksfjord

Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har etter råd fra eksperter kommet til en avklaring på uenigheten om påvirkningsgrad fra utslipp fra akvakulturanlegg i vannforekomsten "Øksfjorden indre". Grad av påvirkning vurderes til å være liten.

10. og 11. november 2015 ble det avholdt et arbeidsmøte der flere eksperter vurderte gjenstående vannforekomster. Konklusjonen for «Øksfjorden indre» oppsummeres på følgende måte:

«Som følge av årlig overvåking i forbindelse med utslippstillatelse er det gjennomført MOM-C undersøkelser i området siden 2007. I følge Veileder 02:2013 skal alle indekser brukes for å vurdere økologisk tilstand. Det er derfor besluttet å i hovedsak vektlegge undersøkelsen fra 2014 ved vurdering av tilstand ettersom denne er den eneste som inkludere alle indekser. Vannforekomsten vurderes til å ha god økologisk tilstand.

Artslistene viser små endringer i bløtbunnsamfunnet over perioden 2007 – 2014, og det er ingen arter som er typiske for organisk belastning som peker seg ut. Det er derfor ikke entydig at det er akvakultur som er eneste påvirker, selv om det ikke er andre kjente påvirkninger av betydning i vannforekomsten. Påvirkningsgrad fra akvakultur vurderes til å være liten.»

Utdypende informasjon fra arbeidsmøtet finnes i referatet.