gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Plandokumenter til vedtak i fylkestinget

Regional plan for Norsk-finsk vannregion (2016-2021) med tiltaksprogram og handlingsprogram er ferdig redigert etter innspill i VRU-møtet den 20. oktober 2015, og er nå tilgjengelig for politisk behandling.

Is i Pikevann nær Storskog, Pasvik. Foto: Frank Martin Ingilæ

Regional plan for vannforvaltning legges den 9. desember frem i fylkestinget til sluttbehandling, jf. plan- og bygningslovens §8-4.

Planen med tilhørende dokumenter ble godkjent med endringer i vannregionutvalget (VRU) den 20. oktober 2015. Hvilke endringer som er gjort i plandokumentene siden versjon 12.10.2015 fremkommer i referatet fra møtet. Referatet er tilgjengelig her:

Referat fra møte i vannregionutvalget den 20.10.2015

Etter vedtak i fylkestinget vil planen sendes videre til Klima- og miljødepartementet for endelig godkjenning.