gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tilskudd til vanntiltak i 2017

Miljødirektoratet deler årlig ut støtte til tiltak for å bedre vannmiljøet. Nå har man mulighet til å søke om midler for 2017. Søknadsfristen er 15. januar 2017.

Miljødirektoratet deler årlig ut støtte til tiltak for bedre vannmiljø. I 2016 fikk 35 ulike tiltak knyttet til vannforvaltning en samlet støtte på til sammen 8 millioner kroner, og i Finnmark fikk Tanavassdragets Fiskeforvaltning 90 000 kroner til sitt sjøørretprosjekt.

Her kan du lese mer om prosjektene som fikk støtte i 2016.

Tilskuddsordningen skal medvirke til at en når miljømålene i vannforskriften, og til å legge til rette for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk. Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner, forskingsinstitusjoner, kommuner, vannområder og andre interkommunale organ.

Man kan søke om støtte til blant annet:

Generell vannforvaltning:

  • Tiltak, informasjon, tilrettelegging og organisering knyttet til arbeidet i vannområder og vannregioner.
  • Utredninger og andre tjenestekjøp.

Anadrome laksefisk:

  • Forvaltning av og informasjon om villaks, sjøørret og sjørøye.
  • Praktisk nytta FoU-virksomhet og overvåking som grunnlag for blant annet lokal forvaltning av lakse- og sjøørretbestander.

Søknad om tilskudd skal sendes til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15. januar 2017.

Se regjeringens hjemmesider for mer informasjon om tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak i 2017.

Her finner man også mer informasjon om hva søknaden bør inneholde. Kommunene oppfordres til å be om råd og veiledning fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen eller Miljødirektoratet. Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som en del av arbeidet med de regionale vannforvaltningsplanene og prosjekter som har overføringsverdi til andre vannområder vil bli prioritert.

Publisert: 07. november 2016 Sist oppdatert: 07. november 2016