gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arrangementer

Tabellene gir en oversikt over møter og arrangementer som har funnet sted på regionalt nivå. Møteinnkallelser og referat kan lastes ned fra lenkene i kolonnene lengst til høyre.

Norske arrangementer

Vannregionutvalget   (VRU)

Når?

Hvor?

Dokumenter

Prensentasjon av klima- og miljødepartementets godkjenning av de regionale vannforvaltningsplanene, med enkelte endringer i miljømål og avklaring av regionale konflikter. Oppsummering av nasjonal evaluering av arbeidet med gjennomføringen av vannforskriften. Drøftet oppdatering av handlingsprogram, planprogram og vesentlige vannforvaltningsspørsmål frem mot ny plan i 2022. Drøftet hvordan man best kan følge opp regional plan i Finnmark.

10. november 2016

Vadsø

Presentasjon

Godkjenning av regionale vannforvaltningsplaner, gjennomgang av høringsinnspill fra andre gangs høring

20. oktober 2015

Vadsø

Referat

Orientering om andregangs høring for utvalgte deler av vannforvaltningsplanen, samt oppsummering av høringsinnspill fra forrige høringsrunde. Redegjøring for det videre planarbeidet fram mot godkjenning av planen i Fylkestinget

18. mars 2015

Vadsø

Referat

Godkjenning av høringsutkast av den regionale vannforvaltningsplanen for Finnmark og de internasjonale vannområdene Tana, Pasvik og Neiden. Et regionalt tiltaksprogram ble også godkjent. Planen ble sendt ut på offentlig høring 1. juli 2014, og var på høring i 6 måneder.

29. april 2014

Vadsø

Sakspapirer

Referat

Arbeidsplan januar 2014 - august 2015

Orientering om avtalen mellom Norge og Finland om en norsk-finsk vannregion, som omfatter vannområdene Tana, Pasvik og Neiden. Det ble også informert om arbeidet med tiltakstabellen og forvaltningsplanen

19. februar 2014

Vadsø

Sakspapirer

Referat

Ny fremdriftsplan for vannregionen og revidert utgave av Vesentlige vannforvaltningsspørsmål vedtatt

20. mars 2013

Vadsø

Sakspapirer

Referat

Diskusjon av karakteriseringen av elvevannsforekomster med anadrome fiskebestander, videre arbeid med tiltaksanalyser, framdrifts- og arbeidsplan for vannregionen,   høringsdokumentet for vannregion Tana-, Neiden-, og Pasvik i Finland og den nasjonale gjennomgangen av kommende revisjonssaker innen vannkraft

30. oktober 2012

Vadsø

Sakspapirer

Referat

Arbeidsplan november 2012 - juni 2014 

Høringsutkastet til "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål" ble behandlet, og forslaget ble godkjent med enkelte redigeringer. Høringsperioden er fra 1. juli 2012 til 10. januar 2013

19. juni 2012

Vadsø

Sakspapirer

Referat

Utkast til "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Finnmark vannregion (2016-2021)" drøftet

23. mai 2012

Vadsø

Innkalling

Referat

Innspill til planprogrammet presentert, samt gjennomgang av karakteriseringen av vannforekomster ved Fylkesmannen

25. oktober 2011

Vadsø

Sakspapirer

Referat 

Deltakerliste

Oppstartsmøte. Deltagelse fra Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, Mattilsynet, Kystverket, Statens vegvesen, Fiskeridirektoratet, NVE og Kautokeino kommune.

6.oktober 2010

Vadsø

Dagsorden 

Referat

.

Regional referansegruppe

Når?

Hvor?

Dokumenter

Regional høringskonferanse for Finnmark vannregion og   grensevassdragene. Formålet med høringskonferansen var å presentere og diskutere innholdet i høringsdokumentene, og skape en arena for dialog mellom ulike aktører om de temaene som er viktige i Finnmark.

3. desember 2014

Vadsø

Program

Les mer her

Drøfting av utkastet til «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Finnmark»

30. mai 2012

Vadsø

Referat

Innspill fra deltakerne

Svar fra Fylkesmannen

.

Annet

Når?

Hvor?

Dokumenter

Beredskapsforum øst-Finnmark. Finnmark fylkeskommune deltok på vegne av vannforskriften.

14. september 2017

Vadsø

 

 Folkemøte med presentasjon av rapporten «Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige».

 23. mai 2017

 Tana

 Program

Rapporten

Folkemøte med presentasjon av rapporten «Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige».

23. november 2016

Karasjok

Program

Rapporten

Møte om tiltak mot spredning av Gyrodactylus salaris.

29. mai 2013

Vadsø

 Les mer her

 

Internasjonale arrangementer

Samarbeid gjennom Nordkalottens miljøråd

Når?

Hvor?

Dokumenter

North Calotte water authorities and experts meeting 2015, with special attention to mercury issues

17. - 18. november 2015

Svanhovd, Norge

Program and abstracts

North Calotte water authorities meeting 2013. Tema som ble tatt opp var status og endringer i vannforvaltningsarbeidet, prosessen rundt utarbeidelsen av "vesentlige vannforvaltningsspørsmål", klassifisering, overvåking og arbeidet med tiltaksprogrammene i de respektive landene.

16. -18. april 2013

Levi, Finland

Report

North Calotte water authorities meeting 2012

2012

Abisko, Sverige

 

North Calotte water authorities meeting 2011

2011

Kiruna, Sverige

 

«Gyro-ekspertseminar 2010» hvor norske og finske forskere, eksperter og ansvarlige myndigheter møttes for å diskutere problematikken rundt Gyrodactylus salaris.

26. - 27. oktober 2010

Svanhovd, Norge

Program and abstracts

Recommendation on action against the spread of Gyrodactylus salaris

 . 

Arbeidsmøter Norsk-finsk vannregion

Når?

Hvor?

Dokumenter

Arbeidsmøte mellom Lapin ELY-keskus, Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark

6. september 2017

Kirkenes, Norge

Referat

"Brainstorm meeting for planning joint activities for water bodies restoration". Målet med møtet var å finne fram til felles elve-relaterte prosjekter for kommunene i de norsk-finske grenseområdene. Forslag inkluderte utbedring av fiskevandringshindre, kartlegging av biodiversitet på sandbankene langs Tanaelva, undersøkelser for å få oversikt over hvor i elva det er mest lakseyngel, tilrettelegging og informasjonsplansjer langs elva og felles overvåking av vannkvalitet.

12. - 14. april 2016

Levi, Finland

Deltakere

Program

 

Arbeidsmøte mellom Lapin ELY-keskus og Finnmark Fylkeskommune

15. april 2015

 

 

Arbeidsmøte mellom Lapin-ELY keskus, Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark: Planning the common “Roof Report”.

2014

Vadsø, Norge

 

Finnish-Norwegian international river basin district water authority workshop: The state of the planning process, incorporating databases and producing common maps.

26. - 27. november 2013

Rovaniemi, Finland

Minutes from 2nd meeting for the international water districts Tana-Pasvik-Neiden

Møte om arbeidet i den planlagte internasjonale vannregionen i forbindelse med møte i Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen. Drøfting av avtalen som er under utarbeidelse, sammenligne arbeidet med tiltaksprogram på begge sider av grensa og diskutere eventuelle felles tiltak, presentere klassifiseringsdata og risikovurdering, og planlegge samarbeid i forbindelse med de regionale vannforvaltningsplanene som skal utarbeides. Lapin ELY-keskus, Miljødirektoratet, Mattilsynet, Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og Tana, Sør-Varanger og Karasjok kommune deltok.

29. august 2013

Vadsø, Norge

Minutes from meeting

Arbeidsmøte mellom Lapin ELY-keskus, Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark Fylkeskommune i forbindelse med Nordkalottmøtet 2013.

18. april 2013

Levi, Finland

Minutes from meeting

Møte mellom finske Lapin ELY-keskus (senter for økonomisk utvikling, samferdsel, og miljø), Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark fylkeskommune om samarbeid i de internasjonale vannområdene Tana, Pasvik og Neiden. ELY-keskus koordinerer regional gjennomføring av vannforvaltning i Lappland. Møtet viste at det er interesse for og ambisjon om samarbeid innen overvåking og tiltak i de grensekryssende vassdragene. En nasjonal avtale skal signeres, og dette vil gi retningslinjer for det videre arbeidet i de felles vannområdene.

10. januar 2013

Vadsø, Norge

Minutes from meeting

.

Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen

Når?

Hvor?

Dokumenter

Møtet ble arrangert med deltakere fra Finland, Norge og Russland ved representanter fra Pasvik nasjonalpark. Se dagsorden for en oversikt over saker som ble drøftet må møtet. Kommisjonens anbefalinger for 2017 omhandlet blant annet felles bekjempelse av pukkellaks.

4. - 6. september 2017

Kirkenes

Program

Protokoll/anbefalinger 2017

Se dagsorden for en oversikt over alle saker som ble drøftet på møtet. Kommisjonens anbefalinger for 2016 omhandler koordinering av vannforvaltning i norsk-finsk vannregion og overvåking av laksebestandene i Tanavassdraget

5. -7. september 2016

Saariselkä, Finland

Dagsorden

Anbefalinger 2016

 

På møtet ble følgende saker drøftet: Reguleringspraksis i Enaresjøen,   samarbeidsprosjekter om vannforvaltning i det norsk-finske området, villaks og oppdrettsnæring, ivaretakelse av våre felles laksestammer, tiltak for å hindre spredning av Gyrodactylus salaris.

1. - 3. juni 2015

Karasjok, Norge

Anbefalinger 2015

Møtereferat

 

På møtet ble disse hovedtemaene tatt opp: Fylkesplan og miljøkonsekvensanalyse. Aktuelt fra de ulike vassdragene. Forskning og vern av fiskebestander. Vannrammedirektiv og internasjonal vannregion.

1. - 3. september 2014

Rovaniemi, Finland

Anbefalinger 2014

Møtereferat

På møtet ble følgende saker drøftet: Hindre spredning av Gyrodactylus  salaris på Nordkalotten ved å bedre informasjonsformidlingen, konsekvenser av planlagt utbedring av farleden inn til Leirpollen i Tana kommune, flytting av gamle Tana bru og samordning i den Norsk-finske vannregionen

26. - 29. august 2013

Vadsø, Norge

Anbefalinger 2013

Felles overvåkingsprogram for internasjonal vannregion Tana-Neiden-Pasvik og losplikt for fartøy i Tanamunningen ble drøftet på møtet.

2012

Inari, Finland

Anbefalinger 2012

Temaene konsekvensutredninger ved økning av produksjonsvolum   Sydvaranger Gruve AS og bevaring av felles laksebestander ble tatt opp på møtet.

2011

Kirkenes, Norge

Anbefalinger 2011

Tema: Overvåking av miljøtilstanden i Pasvik-området, stranderosjon og ferdselshindringer i Tanavassdraget, tiltak for å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, videreføring av arbeidet med å redusere utslippene til grensevassdragene.

16. - 18. november 2010

Lappland

Anbefalinger 2010

.

Publisert: 06. januar 2016 Sist oppdatert: 06. april 2016