gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering

Hvordan er arbeidet med helhetlig vannforvaltning organisert i Finnmark fylke? Vannforskriften gir føringene.

§ 20. (vannregioner og vannregionmyndigheter)

Landet er delt inn i 16 vannregioner, 11 med avrenning til norsk kyst (figur 1) og 5 med avrenning til Sverige eller Finland. Landets vannregioner administreres av 11 fylkeskommuner som er utpekt som vannregionmyndigheter, med ansvar for de vannregioner eller deler av internasjonale vannregioner som ligger i Norge.

Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet i Finnmark vannregion og de norske delene av Norsk-finsk vannregion, som omfatter nedbørsfeltene til Tana- Neiden- og Pasvikvassdragene.

Figur 1. Vannregioner og vannregionmyndigheter i Norge. Kartet viser ikke de 5 internasjonale vannregionene.

§ 21. (vannregionmyndighetens ansvar)
Vannregionmyndigheten skal koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av vannforskriften i henhold til tidsfristene som er angitt. Dette innebærer blant annet tilrettelegging for at arbeidet skal bli så bra som mulig, oppfølging av myndigheter som har oppgaver i henhold til forskriften, gjennomføring av egne oppgaver og samordning av bidrag fra de ulike partene. Dette skal skje i nært samarbeid med et vannregionutvalg.

§ 22. (vannregionutvalg)
Vannregionmyndigheten skal innenfor den enkelte vannregion opprette og lede et vannregionutvalg. Vannregionutvalget skal være sammensatt av representanter for vannregionmyndigheten, øvrige fylkeskommuner i de vannregioner hvor det er aktuelt, fylkesmannsembeter og andre berørte sektormyndigheter og kommuner. Representanter for berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser, for eksempel grunneiere eller ei jakt- og fiskeforening, skal være nært knyttet til vannregionutvalget gjennom en referansegruppe.

Sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har innenfor sine ansvarsområder ansvar for å utrede forslag til miljøforbedrende tiltak der det trengs, og for å skaffe et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for fastsettelse av miljømål.

Figur 2. Organisering av vannforvaltningsarbeidet på lokal, regional, nasjonal og europeisk skala.


§ 23. (organisering av arbeidet i vannregionen)
Vannregionmyndigheten kan i samarbeid med vannregionutvalget dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. Ved inndeling i vannområder skal man ta utgangspunkt i naturgitte forhold, som hele eller deler av nedbørfelt, fjorder og kystområder. I tillegg skal det legges vekt på eksisterende samarbeidsformer mellom kommuner, regionale myndigheter og andre interesser, forventede utfordringer og allerede igangsatte vannmiljøtiltak.

Arbeidet som utføres i et vannområde, for eksempel bidrag til å karakterisere vannforekomster og vurdere tiltak, skal gjennomføres med sikte på å kunne inngå i arbeidet på vannregionnivå i henhold til vannforskriften.Vannregionmyndigheten skal gi rammer og veiledning for organisering og gjennomføring av arbeidet i vannområdet, og legge til rette for at dette skjer på en faglig forsvarlig måte og innenfor fastsatte frister.

Det er 10 vannområder i Finnmark fylke (figur 3). Tre vannområder inngår i den Norsk-finske vannregionen. I tillegg inngår 7 vannområder i Finnmark vannregion. For mer informasjon om det enkelte vannområde, vennligst se vannområdenes egne sider i menyen til venstre, eller faktaarkene for vannområdene i databasen Vann-Nett.no.

 

Figur 3. Kartet viser alle vannområdene i Finnmark, i tillegg til områdene i Finland og Russland som inngår i den norsk-finske vannregionen.

Publisert: 15. januar 2015 Sist oppdatert: 17. mars 2015