gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hva betyr medvirkning?

Medvirkning lokalt er en viktig forutsetning for å få til fornuftige  løsninger i vannforvaltningen. I følge vannforskriften skal arbeidet tilrettelegges slik at alle parter holdes informert og får anledning til å delta i utformingen av regionale vannforvaltningsplaner. Men hvem er egentlig part, og hvilke påvirkningsmuligheter har man?

Vannregionmyndighetene samordner arbeidet med helhetlig vannforvaltning og har et særskilt ansvar for organisering og framdrift i arbeidet med vann. 11 fylkeskommuner er utpekte som koordinerende myndighet. Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet for Finnmark fylke.

Kommunene sine ansvarsområder er blant annet knyttet til drikkevann, avløp, forurensning, landbruk, friluftsliv, arealbruk, osv. Kommunene har et planleggings- og tilsynsansvar for vannmiljøet og vannressursene og er derfor en viktig del av vannforvaltningen – herunder å legge til rette for medvirkning i planarbeidet i vannområdene. For mer informasjon om hva vannforskriften betyr for kommunene, kan du besøke temasidene til Miljøkommune.no, eller lese denne artikkelen.

Innbyggerne og grunneierne sitt nærmiljø kan bli påvirket av vedtak fattet gjennom vannforvaltningen. Dette kan innebære restriksjoner i utslipp til vann og bruk av vassdragsnære areal, eller nye krav til avløpsløsninger. Derfor er det viktig at dere tar del i vannforvaltningen og finner fornuftige og lokalt tilpassa løsninger.

Som privatperson kan du engasjere deg i spørsmål om hvordan man skal bruke og verne vannet der du bor. Her er man gjerne organisert i grupper knytta til en interesse, for eksempel en miljøorganisasjon, ei jakt- og fiskeforening eller andre grupper som engasjerer seg spesielt i lokale saker. Vil din forening være med i den regionale referansegruppen?

I de vannområdene hvor man har et vannområdeutvalg er det også ofte åpent for deltakelse fra berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser.

Foretak og næringsdrivende kan påvirke vannmiljøet gjennom fysiske inngrep, vannuttak eller forurensende stoffer. Aktørene er viktige samarbeidspartnere i prosessene og sitter ofte på egen data og kunnskap som kan være nyttig for vannforvaltninga.

Nasjonale styringsmakter lager regelverk og veiledninger om ulike typer nytte og vern av vann.

Forskningsinstitutt, høyskoler og universitet bidrar med verdifull kunnskap i vannforvaltningsarbeidet.

Sektormyndigheter i regionen, slik som NVE, Fiskeridirektoratet, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, Statens vegvesen og Mattilsynet tar aktivt del i vannregionutvalget. De har blant annet ansvar for å følge opp egne regelverk, og har ikke minst ansvar for gjennomføring av miljøforbedrende tiltak og overvåkning. All aktivitet som påvirker vannforekomstene fysisk og/eller kjemisk, og påvirker økologien i vassdrag og fjorder, blir vurdert i sammenheng med dette.

Landbruket som bruker og påvirker av vann, kan bli berørt på ulikt vis av vedtak i vannforvaltningen. Dette kan gjelde uttak og tilgang på vann, vassdragsreguleringer, utslipp, gjødsling og bruk av plantevernmidler.

Drikkevann og grunnvann av betydning skal kartlegges og beskyttes. Både eiere og brukere av vannverk kan bli berørt.

Publisert: 05. februar 2016 Sist oppdatert: 25. april 2016