gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannregionen

<p class="imagetext">Enaresjøen. Foto: Frank Martin Ingilæ</p> Fotograf: Frank Martin Ingilæ

Norsk-finsk vannregion består av tre vannområder. Tidligere var disse vannområdene en del av Finnmark vannregion, men i 2013 ble det underskrevet en avtale mellom Norge og Finland som skilte ut grensevassdragene Tana, Pasvik og Neiden i en ny norsk-finsk vannregion. Du kan lese en nyhetssak om avtalen her. I tillegg ligger deler av nedbørsfeltet til Pasvikvassdraget i Russland.

Det er rundt 1100 vannforekomster i den norsk-finske vannregionen, og av disse har 81 % minst god eller antatt god økologisk tilstand. Per 2016 er 12 % av vannforekomstene i risiko for å ikke oppnå sine fastsatte miljømål innen fristen i 2021.

Vannkraft er den påvirkningsfaktoren som berører flest elver og innsjøer i fylket. Noen vannforekomster er påvirket av forurenset grunn, fiskeoppdrett og fysiske inngrep som kanalisering, og langs kysten er flere havner forurenset av miljøgifter. Nye fremmede arter som kongekrabbe og lagesild påvirker også miljøtilstanden. Smelteverksindustrien i grenseområdet med Russland har ført til forurensning i tilstøtende vannforekomster på den norske siden.

Generelt er vannmiljøet i Finnmark i god tilstand, men man mangler en grundig kartlegging av miljøtilstand og påvirkningsgrad for mange påvirkninger. En av prioriteringene fremover er å heve kunnskapsnivået gjennom overvåkning.

Mer informasjon om miljøtilstand og påvirkninger kan du finne i databasen Vann-Nett.no, eller på Miljødirektoratets nettsider miljøstatus.no.

Publisert: 19. oktober 2015 Sist oppdatert: 19. oktober 2015