gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Vannregion Rogaland

Vannregion Rogaland har en utbredelse på omlag 12 722 km2. Vannregionen består i hovedsak av Rogaland fylke, men også mindre arealer fra grenseområdene til Hordaland, Telemark og Agder fylkene inngår i vannregionen. Dette skyldes at grensene følger nedbørfelt og ikke fylkesgrenser. Vannregionen er delt inn i 4 vannområder; Dalane, Haugalandet, Jæren og Ryfylke.

Vannområdene

Et vannområde er en avgrensa del av en vannregion med et eller flere vassdrag, og med tilhørende grunnvann og fjordområder/ kystvann. Formålet med å dele inn i vannområder, er å lettere få til godt samarbeid over kommunegrensene, og bidra til god medvirkning lokalt i arbeidet. Hensikten er også at vannområdene skal bidra med faglige innspill på lokalt nivå, til arbeidet på regionnivå.

Dalane vannområde:

Vannområdet består av 4 kommuner; Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund. Mindre arealer av Gjesdal, Sirdal og Hå kommuner inngår i vannområdet. Totalarealet er 1723 km2.  Vannområdet er per 13. juni 2017, delt inn i 235 vannforekomster.

Jæren vannområde

Vannområdet består av 8 kommuner; Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg.  Mindre arealer av Bjerkreim og Eigersund kommuner inngår i vannområdet. Totalarealet er 1878 km2. Vannområdet er per 13. juni 2017, delt inn i 215 vannforekomster.

Haugalandet vannområde

Vannområdet består av 6 kommuner; Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Utsira. Mindre arealer av Suldal, Sveio og Etne inngår også i vannområdet. Totalarealet er 2620 km2. Vannområdet er per 13. juni 2017, delt inn i 166 vannforekomster.

Ryfylke vannområde

Vannområdet består av 10 kommuner; Odda, Suldal, Sauda, Hjelmeland, Forsand, Strand, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy og store deler av Gjesdal. Mindre arealer av Bykle, Sirdal og Vinje kommuner inngår også i vannområdet. Totalarealet er 6500 km2. Vannområdet er per 13. juni 2017, delt inn i 627 vannforekomster

 

Miljøtilstand og påvirkninger

I løpet av planprosessen (2010-2016) ble alt vann i vannregionen gjennomgått og vurdert. Kystvann, innsjø, elv og grunnvann er totalt delt inn i 1251 vannforekomster, og hver enkelt vannforekomst er gitt en miljøtilstand. Gjennomgangen har vist at vannregion Rogaland har mye godt vannmiljø, både i sjøen og i vassdragene. Samtidig viser gjennomgangen at en del menneskeskapte påvirkninger medfører flere negative påvirkninger på økologisk og kjemisk tilstand. Vannmiljøet er negativt påvirket av fysiske inngrep, næringsbelastning, miljøgifter, sur nedbør og fremmede arter.

Hovedpåvirkningene i vannregion Rogaland er sur nedbør, vannkraftreguleringer og avrenning fra landbruket. Disse påvirkningene bidrar til at ca 64 % av vannforekomstene havner i risiko. Hvis vi ser bort fra sur nedbør og vannkraftreguleringer, som har svært spesifikk oppfølging, er det ulike typer av forurensninger som er største påvirkningskilde. De største forurensningskildene er; avrenning fra landbruket, avløp fra spredt bebyggelse, avrenning/utslipp fra industri og renseanlegg eller kommunalt avløpsanlegg uten rensing.

 

 

Publisert: 15. oktober 2014 Sist oppdatert: 15. oktober 2014