gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016-2021

Fylkestingene i Aust-Agder, Hordaland, Rogaland, Telemark og Vest-Agder har alle vedtatt Regional plan for vannforvaltning 2016 - 2021, med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram. Regional plan for vannforvaltning oversendes nå Klima- og miljødepartementet for godkjenning

Foto: Nils J. Tollefsen, vinnerbilde fotokonkurranse Ryfylke vannområde

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021, med tilhørende regionalt tiltaksprogram og handlingsprogram ble vedtatt fylkestingenes møter i desember 2015. Regional planen oversendes nå Klima- miljødepartementet for godkjenning.

Utarbeidelsen av regional plan for vannforvaltning er hjemlet i vannforskriften, og den regionale planen for vannregion Rogaland er en av de totalt 11 regionale vannforvaltningsplanene med avrenning mot norske kysten.

Regional planen er utarbeidet basert på innspill fra sektormyndighetene. Planen er sektorovergripende og skal bidra til å styre og samordne både vannforvaltning og arealbruk på tvers av kommune- og fylkesgrenser. I regional planen er det fastsatt miljømål som har til hensikt å sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene i vannregionen.

Den regionale vannforvaltningsplanen skal legges til grunn for regionale myndigheters virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen, jf. plan- og bygningsloven § 8-2. Regional planen er ikke juridisk bindende, men all ny aktivitet, herunder arealplanlegging, skal vurderes opp mot vedtatte miljømål.

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016-2021 inneholder forslag til tiltak som er vurdert nødvendige for å nå miljømålene. Tiltakene som foreslås er både forebyggende for å opprettholde god miljøtilstand (unngå forringelse) og tiltak for å bedre miljøtilstanden i de vannforekomstene som ikke har nådd de fastsatte miljømålene. Tiltaksprogrammet er et overordnet dokument med forslag til tiltak. Ved detaljert saksbehandling etter de ulike sektorlovene kan det vise seg at andre tiltak er mer hensiktsmessige for å nå miljømålene, enn de som fremkommer i det regionale tiltaksprogrammet. Det er kommunale-, regionale- og nasjonale sektormyndigheter som har ansvar for å følge opp i forhold til tiltakene i regionalt tiltaksprogram.

Handlingsprogram 2016-2018 fokuserer på selve planprosessen og hvilke ressurser som trengs for å følge opp selve planen, og inkluderer ikke tiltak etter det regionale tiltaksprogrammet. Handlingsprogrammet viser hvilken oppfølging planen krever og utpeker ansvarlig organ og samarbeidspartnere for gjennomføring av planen på et overordnet nivå.

Publisert: 22. desember 2015 Sist oppdatert: 22. desember 2015