gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Rogaland fylkeskommune støtter ikke foreslåtte endringer i vannforskriften

Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune behandlet den 28. november 2017 forslag om endringer i vannforskriften og og naturmangfoldloven. Fylkesutvalget vedtok å ikke støtte de foreslåtte endringene i vannforskriften som gjelder organisering, ansvarsfordeling og regional forankring gjennom plan- og bygningsloven.

Klima- og miljødepartementet (KLD) har sendt på høring forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. Informasjon om høringen kan leses på departementet sine sider.

 Endringene går i korte trekk ut på følgende:  

-  vannforvaltingsplanene skal ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven (Pbl). En slik kopling fra Pbl medfører at fylkeskommunene ikke lenger skal ha noen formell rolle i arbeidet.

-  utvalgte fylkesmenn får ansvaret for å koordinere det forberedende regionale arbeidet, mens Miljødirektoratet i samråd med øvrige berørte direktorater utarbeider og sørger for høring av oppdaterte vannforvaltningsplaner, og oversender tilrådning til Klima- og miljødepartementet.

- naturmangfoldloven erstatter plan- og bygningsloven som en av de tre hjemmelslovene for vannforskriften.

- fylkesmannen kan avgjøre om det er hensiktsmessig å dele inn vannregionen i vannområder, og kan selv avgjøre hvordan samarbeidet skal være organisert på lokalt nivå, f.eks om det er behov for et vannregionutvalg.

-  enkelte justeringer for å bringe vannforskriften mer i samsvar med vanndirektivet

 

Rogaland fylkekommune har gjort følgende vedtak (FU 28.11.17, sak 217/17):

 1. Rogaland fylkeskommune mener at:

 a. regional plan etter plan- og bygningsloven er det beste verktøyet for å fremme sektorovergripende helhetlig vannforvaltning og nå målene om godt vannmiljø.

 b. dagens organisering av vannforvaltningen bør videreføres for å sikre en «bunn-opp»- forvalting med politisk forankring, effektiv rullering, samordning av sektorinteressene, engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra alle parter.

 c. vannområdenes betydning bør styrkes i vannforskriften. For å sikre lokal forankring og kommunalt engasjement i det videre arbeidet, må staten gå inn med økt og forutsigbar finansiering av vannområdenes drift.

 d. det er svært uheldig at det foreslås endringer i vannforskriften som fjerner oppgaver fra fylkeskommunen på et tidspunkt der det statlige ekspertutvalget sine anbefalinger til oppgavefordeling for Regionreformen, er under utarbeidelse. Departementet forskutterer dermed oppgavefordeling før politisk behandling av de nye oppgavene til regionene.

 2. Rogaland fylkeskommune støtter ikke de foreslåtte endringene i vannforskriften som gjelder organisering, ansvarsfordeling og regional forankring gjennom plan- og bygningsloven.

 3. Dersom vannforskriften likevel endres som foreslått, bør den inneholde en overgangsbestemmelse som blant annet klargjør hvilken juridisk virkning de vedtatte vannforvaltningsplanene vil ha ved ikrafttredelsesdato.

 

Last ned hele saken m/vedtak:

- Saksutredning med saksprotokoll

Alle møtedokumenter for Fylkesutvalgets behandling av saken finnes her.

 

 

Fotograf: Marcus Søyland

Publisert: 04. desember 2017 Sist oppdatert: 04. desember 2017