gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring og offentlig ettersyn av planprogram og hovedutfordringer

Det er nå startet opp revidering av Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016-2021 (vannforvaltningsplanen), for ny planperiode 2022 – 2027.

Rogaland fylkeskommune har i likhet med de øvrige vannregionmyndighetene i landet startet opp arbeidet med å revidere og oppdatere planen for ny planperiode 2022-2027. Fylkesutvalgene i Rogaland, Hordaland, Aust-Agder, Vest-Agder samt fellesnemda i Vestfold/Telemark har vedtatt å legge forslag til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Rogaland ut til høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven 4-1 og 8-3.

Planen for vannregion Rogaland omfatter det meste av Rogaland fylke, og mindre deler av Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Hordaland.

Det er sendt to dokumenter til høring. Alle har anledning til å sende innspill til dokumentene.

Høringsdokument 1; Planprogrammet beskriver planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, og inneholder også et forslag til program for konsekvensutredning.

Høringsdokument 2: Hovedutfordringer beskriver hvilke utfordringer vi står overfor i vannregionen vår, og hvordan vi best kan ta vare på vannet vårt.

Det er også utarbeidet hovedutfordringsdokumenter for alle vannområdene i vannregionen. Disse dokumentene inngår også i høringen. De lokale dokumentene går mer i detalj med å beskrive miljøtilstand, påvirkninger, brukerinteresser, tiltaksgjennomføring m.m.

 

Høringsfristen er satt til 4. juli 2019. 
 
Høringsuttalelse kan sendes på e-post til: firmapost@rogfk.no 
 eller til: Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, Sentrum, 4001 Stavanger
 
Høringsuttalelser kan sendes i vanlig brevformat, men bruk gjerne de vedlagte skjemaene for høringsinnspill.