gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regionalt tiltaksprogram (2016-2021)

Det er vedtatt et regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland. Tiltaksprogrammet er et vedlegg til regional plan

Foto: Håelva ved Kaffiholen, Hermund Haugstad. 

Last ned det regionale tiltaksprogrammet for vannregion Rogaland (2016-2021) her. 

Tiltaksprogrammet skal følges opp av alle involverte sektormyndigheter. 

 

Om høringsperioden: 

Tiltaksprogrammet var på høring sammen med forvaltningsplanen. Høringsperioden var 6 måneder og fristen for uttalelser var 31. desember 2014.

Tiltaksanalyser

Det er utarbeidet 4 tiltaksanalyser i Vannregion Rogaland. Et for hvert vannområde. Tiltaksanalysene skal gi en oversikt over;

  • miljøutfordringene i vannområdet
  • behovene og ønske for bruk og beskyttelse av vannområdet
  • hvilke tiltak som er gjennomført, påbegynt eller planlagt
  • oversikt over eksisterende rettigheter og tillatelser
  • hvilke tiltak som trengs for å oppnå miljømålene for de ulike sektorene
  • hvilke kostnader som er knyttet til de enkelte tiltakene
  • om den samfunnsøkonomiske nytten (fordelene) av de foreslåtte tiltakene står i forhold til kostnadene (ulempene) – så langt dette er mulig å vurdere

Målet med tiltaksarbeidet er å finne fram til den kombinasjonen av tiltak (”tiltakspakken”) som mest kostnadseffektivt gjør det mulig å nå, og å opprettholde, miljømålene for alle vannforekomstene. Det er naturlig at de rimeligste tiltakene og tiltak som gir stort potensial for miljøgevinst prioriteres først.

Alle relevante sektormyndigheter har bidratt med innspill til tiltakanalysene.
Tiltaksanalalyse for Jæren, Ryfylke, Dalane og Haugalandet.

 

Om tiltaksprogrammet

Tiltaksanalysene fra de ulike vannområdene skal oppsummeres og vurderes ytterligere i et regionalt tiltaksprogram. Det skal gjøres temamessige og geografiske prioriteringer innenfor regionen, samt vurdering av unntak fra miljømålene dersom ulempene / kostnadene ved gjennomføring av tiltak er uforholdsmessig store sammenlignet med den samfunnmessige nytten.

Tiltaksprogrammet skal beskrive hvilke beskyttelsestiltak og hvilke miljøforbedrende tiltak som er nødvendige for å nå eller opprettholde miljømålene om minst god økologisk tilstand.

En oppsummering av tiltaksprogrammet skal inngå i den regionale forvaltningsplanen.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 08. juni 2015