gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Støtte til å gjennomføre tiltak

Mange av tiltakane som kan gjennomføres for å bedre vannmiljøet vil medføre store kostnader. Det finnes flere støtteordninger som kan bidra til finansiering av tiltakene.

 Foto: Anne Lise Tjelta

De fleste støtteordningene er knyttet opp mot regional plan for vannforvaltning og tiltaksprogrammet, og søknader om støtte til prioriterte vannforekomster eller tiltaksområder vil ofte stille sterkere. Flere av støtteordningene forutsetter også at tiltaket er et spleiselag, og vil kun fianansiere en del av de totale kostnadene.

Ta kontakt med koordinatoren i ditt vannområde for å høre mer om mulighetene for støtte til ulike prosjekt!

 

Støtte fra Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune setter årlig av en sum til vannmiljøtiltak. Vannområder eller kommuner kan søke om midler fra den fylkeskommunale potten. Organisasjoner og privatpersoner søker om støtte via kommunen. Det er to søknadsfrister i året. Les mer om støtteordningen på Rogaland fylkeskommunes nettsider.

Støtte fra Miljødirektoratet til vannmiljøtiltak

Miljødirektoratet lyser årlig ut tilskuddsmidler til generelle vannmiljøtiltak. Søknadsfristen pleier å være rundt 15. januar, og søknaden legges inn i Miljødirektoratets elektroniske søknadsbase. Målgruppe for ordningen er vannområder, interkommunale vannprosjekt, kommuner, forskingsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Mer informasjon om ordningen finnes på Miljødirektoratets nettsider.

Støtte fra Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannens miljøvernavdeling har statlige midler som bl.a. kan brukes til å forbedre kunnskapsgrunnlaget i en vannforekomst eller til overvåking. Ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling for mer informasjon (Ørjan Simonsen: fmroocs@fylkesmannen.no, tlf. 51568905) 

RMP og SMIL-midler til landbrukstiltak

Landbruksforetak kan søke om støtte for tiltak som reduserer avrenning fra landbruket fra Regionalt miljøprogram (RMP-midler) eller fra ordningen med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). I Rogaland kan det blant annet søkes om RMP-midler til ugjødsla randsoner, fangvekster og vedlikehold av fangdammer. I tillegg er det mulig å inngå miljøavtaler for gårdsbruk langs utvalgte vassdrag. SMIL-midler gis til engangstiltak som skal hindre forurensning, bl.a. etablering av buffersoner/vegetasjonssoner, fangdammer, renseparker, miljøplantinger, m.m. SMIL-midler innvilges av kommunen med basis i en kommunal tiltaksstrategi. Les om ordningene på Fylkesmannen i Rogalands nettsider.

Støtte fra NVE til miljøtiltak i vassdrag

NVE har midler til miljøtiltak i vassdrag hvor det tidligere er gjort inngrep som har forringet miljøkvaliteten. Se NVEs nettsider.
(Teksten på denne sida omhandler først og fremst flom- og skredsikring, men støtteordningen gjelder altså også miljøtiltak. Se fana til venstre: "Tilskudd og bistand - søknadsprosess og saksbehandling").

Publisert: 07. april 2017 Sist oppdatert: 10. april 2017