gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Økonomisk støtte

- til utarbeidelse og gjennomføring av en tiltaksplan:

Det finnes flere muligheter for å få økonomisk støtte til å utarbeide en tiltaksplan. I de fleste tilfeller vil det være nødvendig med et spleiselag, hvor kommunen eller sektormyndigheten ansvarlig for tiltaksplanen selv dekker en del av kostnadene.

Det kan også være aktuelt å søke om støtte til å forbedre kunnskapsgrunnlaget før arbeidet med selve planen settes i gang. Når tiltaksplanen er på plass, kan det søkes om støtte til gjennomføring av tiltak fra ulike kilder.

Foto:  Lyse produksjon

 Støtte til å utarbeide en tiltaksplan:

 • Støtte fra Miljødirektoratet til vannmiljøtiltak
  Miljødirektoratet lyser årlig ut tilskuddsmidler til generelle vannmiljøtiltak. Søknadsfristen pleier å være rundt 15. januar, og søknaden legges inn i Miljødirektoratets elektroniske søknadsbase. Målgruppe for ordningen er vannområder, interkommunale vannprosjekt, kommuner, forskingsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Mer informasjon om ordningen finnes på Miljødirektoratets nettsider.

 

 • Støtte fra Rogaland fylkeskommune
  Rogaland fylkeskommune setter årlig av en sum til vannmiljøtiltak. Vannområder eller kommuner kan søke om midler fra den fylkeskommunale potten. Det kan søkes om støtte for å dekke opp mot 50 % av de totale kostnadene ved å utarbeide en plan.  Søknader skal legges inn på et eget skjema som ligger på fylkeskommunens nettsider. Her finnes også informasjon om søknadsfrister og annet. Se Rogaland fylkeskommunes nettsider.


Støtte til å forbedre kunnskapsgrunnlaget for å kunne utarbeide en tiltaksplan:

 • Støtte fra Miljødirektoratet til vannmiljøtiltak
  Miljødirektoratets midler til generelle vannmiljøtiltak kan også tildeles prosjekter som har som mål å forbedre kunnskapsgrunnlaget. Se informasjonen på Miljødirektoratets nettsider.

 • Støtte fra Rogaland fylkeskommune
  Rogaland fylkeskommune kan også tildele midler til å forbedre kunnskapsgrunnlaget gjennom sin støtteordning til vannmiljøtiltak. Kartlegginger o.l. kan maksimalt få støtte som dekker 50 % av de totale kostnadene. Se  Rogaland fylkeskommunes nettsider for mer informasjon.

 • Støtte fra Fylkesmannen i Rogaland
  Fylkesmannens miljøvernavdeling har statlige midler som bl.a. kan brukes til å forbedre kunnskapsgrunnlaget. Ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling for mer informasjon (Ørjan Simonsen: fmroocs@fylkesmannen.no, tlf. 51568905)

 

Støtte til å gjennomføre tiltakene i tiltaksplanen:

 • Støtte fra Miljødirektoratet til vannmiljøtiltak
  Det er mulig å søke om støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning til ulike tiltak for å forbedre vannmiljøet. Se informasjonen på Miljødirektoratets nettsider.

 • Støtte fra Rogaland fylkeskommune
  Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning til vannmiljøtiltak støtter gjennomføring av tiltak for å forbedre vannmiljøet. Ulike typer tiltak kan støttes med forskjellige prosentsatser – se informasjonen på Rogaland fylkeskommunes nettsider.

 • RMP og SMIL-midler til landbrukstiltak
  Landbruksforetak kan søke om støtte for tiltak som reduserer avrenning fra landbruket fra Regionalt miljøprogram (RMP-midler) eller fra ordningen med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). I Rogaland kan det blant annet søkes om RMP-midler til ugjødsla randsoner, fangvekster og vedlikehold av fangdammer. I tillegg er det mulig å inngå miljøavtaler for gårdsbruk langs utvalgte vassdrag. SMIL-midler gis til engangstiltak som skal hindre forurensning, bl.a. etablering av buffersoner/vegetasjonssoner, fangdammer, renseparker, miljøplantinger, m.m. SMIL-midler innvilges av kommunen med basis i en kommunal tiltaksstrategi.
  Les om ordningene på Fylkesmannen i Rogalands nettsider.

 • Støtte fra NVE til miljøtiltak langs vassdrag
  NVE har midler til miljøtiltak langs vassdrag. Kontakt NVE for mer informasjon – se NVEs nettsider.

Foto: COWI

Publisert: 08. desember 2016 Sist oppdatert: 08. desember 2016