gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Medlemmer av vann og avløpsgruppen

Mandat for vann og avløpsgruppen:

"Gruppa skal være vann- og avløpssektorens bidrag til vannarbeidet på Haugalandet. Ved å utveksle og høyne kompetanse og erfaring, skal gruppa være et effektivt verktøy for å løse faglige utfordringer intra- og interkommunalt, og slik opptre ressursbesparende. Foruten nødvendig fornyelse og vedlikehold av privat og offentlig avløpsnett, skal man arbeide og tilrettelegge for at kommunenes prioriterte vannforekomster når vannforskriftens miljømål. Det legges opp til kvartalsvis møtevirksomhet".

Gruppens oppgaver:

 • Være et faglig fora for kompetanseheving og utveksling av erfaring.
 • Bidra med faglige innspill i saker knyttet til arbeidet i vannområdet. Det inkluderer også innspill til tiltaksanalysen for vannområdet og regionalt overvåkingsprogram.
 • I saker knyttet til VA skal gruppen gi forslag til vedtak som behandles i vannområdeutvalget.
 • Danne interne arbeidsgrupper som jobber med spesifikke problemstillinger knyttet til VA.
 • Gruppas representanter skal på sikt være en del av en tverrfaglig gruppe i deres respektive kommuner, bestående av fagpersoner fra plan, landbruk, miljø og VA.

Gruppens mål:

 • Minske avrenningen av næringsstoffer fra private og offentlige avløpsanlgg til vassdrag.
 • Bidra til et felles løft på tvers av kommunene når det gjelder avløp i spredt bebyggelse.
 • Etablere et forum for utveksling, samarbeid og koordinering av ressurser.
 • Bedre oversikten over status på separate anlegg og på ledningsnettet (koblinger, overløp etc.)
 • Bidra til likere strategier blant kommunene mht. avgiftsreglement og typegodkjenninger.
 • Bidra til utskiftning av separate anlegg som ikke fungerer tilfredsstillende, og utbedringer av feilkoblinger og overløp.
 • Løse utfordringer knyttet til påslipp fra industri, restauranter osv.
Navn Kommune Funksjon E-post
Elin Olsgård Karmøy Leder elin.olsgard@karmoy.kommune.no
Torbjørn Pedersen Haugesund Fast representant torbjorn.pedersen@haugesund.kommune.no
Anne Elisabet Askeland  Bokn Fast representant anne.elisabet.askeland@bokn.kommune.no
Hildbjørg Fludal Vindafjord Fast representant hildbjorg.fludal@vindafjord.kommune.no
Ragnar Vikshåland Tysvær Fast representant ragnar.vikshaland@tysver.kommune.no
Vannområdekoordinator fungerer som sekretær for gruppen.
Publisert: 25. juli 2017 Sist oppdatert: 25. juli 2017