gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeidet for å bevare den sjeldne elvemuslingen i Årvikelva

Tysvær kommune og vannområde Haugaland har de seneste år hatt et ønske om å ta vare på den gjenværende bestanden av elvemusling i Årvikelva. Målet er å få en levedyktig bestand.

Elvemuslingen og vannforskriften

Vannforskriften skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet, gjennom miljømål. For å nå disse målene, skal man enten gjennomføre tiltak som forbedrer en vannforekomsts miljøtilstand, slik at man når miljømålet om minst "god" tilstand, eller forhindre at vannforekomster med "god" miljøtilstand forringes. I regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021, beskrives elvemusling som en indikatorart. Arten er sensitiv for flere påvirkninger, og kan over tid beskrive vassdragets tilstand med hensyn til blant annet lav pH, tilslamming, næringsstoffavrenning, vannstandsendringer og arealinngrep. Den vil på samme måte opptre som en paraplyart i sitt vassdrag, fordi mange små og unseelige arter har lignende krav til samme livsmiljø.

 

Årvikelva - En prioritert vannforekomst

Årvikelva renner fra Storavatnet, gjennom Falkeidbygda, til utløpet like øst for Kårstø. Elva er i overkant av tre kilometer lang. På de to øverste kilometrene er elva sakterennende (senket og rettet), og fremstår delvis kanalpreget. Utvasking av jord og sedimentasjon gir ikke optimale betingelser for akvatiske arter i denne delen av elva. Etter om lag to kilometer endrer elva karakter. Vannfallet blir større, og substratet grovere. På den nederste kilometeren renner elva gjennom både fulldyrket mark og innmarksbeite. Allikevel finnes det her flotte partier med perfekt vannhastighet, riktig substrat, overhengende kantvegetasjon og trefall, som gir ypperlige forhold for fisk og musling. Denne delen av elva fremstår som en liten oase. Kombinasjonen av sårbare arter som ål, sjøørret, laks og elvemusling, uavklart miljøtilstand og potensiell avrenning fra jordbruksområder, gjorde at Tysvær kommune ønsket å prioritere Årvikelva i det videre vannarbeidet. Elva ble en prioritert vannforekomst.

 

Ny kunnskap kommer til

Før 2017 var det gjort to undersøkelser i elva. I 2010 undersøkte man bestanden av elvemusling. Man fant at bestanden var utsatt for "forgubbing", og antok at bestanden lå på 200-300 individer. I 2012 ble det laget en rapport i forbindelse med en konsesjon for et mulig settefiskanlegg, der elvas samlede tilstand ble satt til "moderat".

De to ovennevnte undersøkelsene avdekket et behov for ny og oppdatert kunnskap. Det ble dermed bestemt at Årvikelva skulle være en del av vannområdets første egne overvåking. Én stasjon ble plassert helt øverst i elva, mens den andre stasjonen ble plassert i de nedre delene av elva. Bunndyr og påvekstalger ble brukt som indikatorer (kvalitetselementer). Ved å se på blant annet indikatorenes artsammensetning, ville man kunne sette en tilstand på elva. Som for rapporten i 2012, ble samlet økologisk tilstand satt til "moderat". Noe burde gjøres.

 

Tørr sommer og en redningsaksjon

Det ble klarere og klarere at noe burde gjøres for å ta vare på den lille bestanden som var igjen av elvemuslingen. Etter initiativ fra Tysvær kommune og vannområdet, ble hele Tysvær kommune i 2018 en del av Fylkesmannens støtteordning Regionalt Miljøprogram. Nå kunne bønder i hele kommunen søke om tilskudd til miljøvennlig gjødselspredning og ugjødsla randsoner mot vassdrag. I tillegg fikk man midler til å habitatkartlegge forholdene i elva for sjøørret og laks, men også med hensyn til elvemusling. Alle tre artene har sammenfallende habitatkrav, og foretrekker vann med relativt lavt innhold av næringsstoffer, og bunnsubstrat som ikke er pakket eller tilslammet.

Vannområdekoordinator viser stolt frem en elvemusling. Foto: Marlin Løvås.

Sommeren 2018 viste seg å bli svært tørr. Svært mange bekker og mindre elver hadde minimalt med vannføring i juli og august. Dette var også tilfellet i Årvikelva. Kombinasjonen av lite (og varmt) vann og mistanke om forurensing, førte til at det ble satt i gang en prosess med å få flyttet et visst antall individer til kultiveringsanlegget på Austevoll. Det endte med at i overkant av 60 voksne individer ble samlet inn, og fraktet til Austevoll. Med på denne innsamlingen var miljøvernrådgiver i Tysvær kommune, vannområdekoordinator for Haugaland vannområde, studenter fra Universitet i Bergen og konsulent fra Rådgivende Biologer. Primært var hensikten med denne "redningsaksjonen"  å ta ut individer for å la dem reprodusere seg, og få avkom som, sammen med de voksne individene, skal  kunne settes tilbake i elva etter en viss tid. Sett i sammnheng med de nevnte forhold som rådet i elva i denne perioden, var det også viktig å kunne gi en midlertidig beskyttelse, ved og fysisk ta dem ut av miljøet de levde i.

Rundt 60 elvemuslinger fra Årvikelva står nå i et kar i kultiveringsanlegget på Austevoll. Tre-fire individer døde, og flere gjennomførte prematur gyting som følge av stress i forbindelse med transporten.

 Innsamlingen er gjort, og muslingene er trygt plassert i kjølekoffert. Nå venter en bil- og ferjetur, før muslingene ankommer kultiveringsanlegget på Austevoll. Foto: Sven-Kato Ege.

Veien videre

Man har i dag et tydeligere bilde på hva som påvirker elvemuslingen og andre arter i Årvikelva. Rapporten  kartlegging av habitat for laks, sjøørret og elvemusling i Årvikelva i Tysvær kommune, har foreslått habitattiltak basert på flaskehalser som bør utbedres for å øke bestandene av de nevnte arter. Tysvær kommune har på bakgrunn av denne informasjonen søkt om midler til å få gjennomført dette. Kommune og vannområde ønsker seg også en tettere dialog med grunneiere langs elva. Det er derfor planlagt en befaring i april sammen med aktulle grunneiere og bønder.  

 

Publisert: 12. mars 2019 Sist oppdatert: 08. april 2019