gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kartlegging av sjøørretvassdrag ved Skjoldafjorden

Etter at Tysvær jeger- og fiskerforening (TJFF) våren 2017 tok initiativ til en kartlegging av sjøørretvassdrag rundt Skjoldafjorden, har ballen virkelig begynt å rulle.

Bakgrunn

Sjøørreten i Norge har i de senere år opplevd en bestandsnedgang som følge av flere faktorer. At arten foretrekker mindre og sårbare vassdrag, hvor lovlige og ulovlige inngrep gjøres, er en medvirkende årsak til tilbakegangen. Derfor ønsket TJFF å samle aktuelle samarbeidsparter til et større kartleggingsprosjekt. Tysvær kommune, Haugaland vannområde og Fylkesmannen i Rogaland har alle bidratt i prosjektet, hvor førstnevnte, sammen med TJFF, har spilt en avgjørende rolle.

Prosjektet skrider frem

Stort engasjementet blant de involverte, og idéen om et felles prosjekt på tvers av ulike instanser, hjalp i jakten på økonomiske midler til prosjektet. I løpet av høsten 2017 og starten av 2018, ble det skaffet til veie tilstrekkelig med midler til at man kunne utlyse en anbudskonkurranse for prosjektet. For å avgrense prosjektets størrelse og omfang, av hensyn til økonomi, hadde man på forhånd besiktiget bekkene man på kartet ønsket å undersøke. Bekker med natulige hindre nær utløp til sjø, ble eliminert eller nedprioritert.

Rådgivende Biologer (RB) vant anbudskonkurransen for prosjektet. Etter en usedvanlig varm og tørr sommer, fikk man en særdeles våt høst, noe som utsatte arbeidet. Feltarbeidet ble avsluttet i slutten av november. Endelig rapport forelå 14. februar 2019.

Men hva fant vi ut?

I forkant av anbudsprosessen ønsket vi å benytte en metodikk som tok for seg faktorer som kunne beskrive den totale tilstanden i hvert enkelt sjøørretvassdrag samt foreslå relevante tiltak:

  • Habitatkartlegging
  • Ungfiskproduksjon
  • Inngrep og påvirkninger
  • Vandringshindre

Blant de 12 vassdragene som ble undersøkt, var det variasjon i grad av inngrep og påvirkninger. Men alle var på en eller annen måte påvirket av menneskelig aktivitet. Under listes noen av de vanligste inngrepene og påvirkningene opp:

  • Rør og kulverter
  • Bekkelukkinger
  • Fjerning av kantvegetasjon
  • Forbygning av banker

Inngrepene og påvirkningene viste tydelig å ha en innvirkning på vassdragenes habitatforhold og ungfiskproduksjon. Inngrepene og påvirkningene var ikke enkeltstående tilfeller, og ved å sette dette inn i en større sammenheng, ble viktigheten av prosjektet understreket. Prosjektet vil være viktig for å belyse sjøørretens utfordringer, både i kommuner, Statens vegvesen, blant private næringsdrivende og privatpersoner, og andre påvirkere.

Hva skjer videre?

Prosjektets hovedmål har vært å ta vare på og legge til rette for gode vilkår for sjøørreten. Dermed er det essensielt at rapporten også lister opp prioriterte tiltak innad i hvert enkelt vassdrag, og mellom vassdrag. Slik kan man få gjort mest mulig, lettest mulig, og med minst mulig ressurser. Tysvær kommune og Rådgivende Biologer på vegne av TJFF, har søkt om støtte til konkrete tiltak. I tiden fremover vil det bli søkt om ytterligere finansiering for tiltaksgjennomføring.

Omtalen av prosjektet har vært særdeles positiv, og overføringsverdien til lignende prosjekter er stor. Man planlegger lignende kartlegginger på Ytre Haugalandet (Karmøy, Haugesund og Bokn) og i Ryfylke. Det kan også tillegges at Ryfylke vannområde (sammen med Rogaland Jeger- og Fiskerforening og lokale ressurspersoner) har tatt initiativ til en enklere kartlegging for å dokumentere sjøørretvassdrag i hele fylket. Informasjonen skal lagres i et kartverktøy til bruk for blant annet kommunale saksbehandlere.

Sammen er vi i gang med å ta vare på sjøørreten.

Publisert: 06. mars 2019 Sist oppdatert: 07. mars 2019