gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Prioriterte vannforekomster i Haugalandet vannområde 2016-2021

I første planperiode frem mot 2021 ønsker vannområdet å prioritere en del vannforekomster for problemkartlegging og tiltaksovervåking. Med en slik prioriteringsliste vil man lettere kunne holde fokus på de vassdragene som har størst behov for tiltak.

I det regionale tiltaksprogrammet for vannregion Rogaland 2016-2021 fremkommer det tydelig at enkelte prioriterte nedbørsfelt skal prioriteres av kommunene, med bakgrunn i tiltak som kan initieres med allerede eksisterende virkemidler. Prioriteringene baserer seg i stor grad på kommunenes tilbakemeldinger til vannregionmyndigheten. Etter vedtatt tiltaksplan i 2015, har listen over prioriterte vannforekomster blitt endret noe. Blant annet på første arbeidsgruppemøte i slutten av 2016. Prioriteringslisten omfatter nå vannforekomster i Haugesund, Karmøy, Tysvær og Vindafjord kommuner. Bokn kommune har foreløpig ingen vannforekomster inne på lista. I utgangspunktet er det disse prioriterte vannforekomstene som danner grunnlaget for problemkartlegging og tiltaksovervåking i årene frem mot 2021. 

Vassdrag

Kommune

Behov for handling

Årsak til prioritering

Vatsvassdraget og Åmselva

 

Vindafjord

Konkrete tiltak for å bedre økologisk tilstand

Stor grad av forurensning

Biologisk mangfold

Sportsfiske

Vikedalsvassdraget

 

 

Vindafjord

Konkrete tiltak for å bedre økologisk tilstand

Kan være forurensning

Viktig laksevassdrag

Sportsfiske

Karmsundet

 

 

Haugesund, Karmøy

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Stor grad av forurensning

Human helse

Skjoldafjorden og Grindefjorden

 

Tysvær, Vindafjord

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Stor grad av forurensning

Skjoldafjorden ytre

 

Tysvær

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Kan være forurensning

Førlandsfjorden – indre

 

 

Tysvær

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Kan være forurensning

Vatsfjorden og Yrkesfjorden

 

Vindafjord

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Behov for mer kunnskap om forurensningskilder

Heiavatnet

Karmøy

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Avrenning fra fulldyrket mark

Fremmede arter (gjedde)

Holmavatnet – indre og ytre

Karmøy

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Fremmede arter (gjedde)

Hilleslandsvatnet

Karmøy

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Fremmede arter (vasspest, gjedde?)

Avrenning fra fulldyrket mark

Avrenning fra grus- og sandtak

Viksefjorden

Haugesund/ Sveio

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Avrenning fra landbruk

Avløp fra spredt bebyggelse

Vandringshindre

Kvaladalvassdraget

Haugesund

Vurdere behov for tiltak

Fremmede arter (sørv, vasspest)

Avrenning fra tettsted/by

Aksnesvassdraget

Haugesund/ Karmøy

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Avrenning fra landbruk

Avløp fra spredt bebyggelse

Vandringshindre

Fremmede arter (gjedde)

Storavatnet (på Nes)

Tysvær

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Avrenning fra landbruk

Avløp fra spredt bebyggelse

Storavatnet (Kårstø)

Tysvær

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Fremmede arter (gjedde)

Årvikelva

Tysvær

Kartlegge forurensningstilstand og vurdere behov for tiltak

Rødlistet art (elvemusling)

Avrenning fra fulldyrket mark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 25. juli 2017 Sist oppdatert: 27. juli 2017