gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Samarbeid mellom kommunene i vann- og avløpssektoren

Temagruppe avløpsgruppe er en egen faggruppe under Jæren vannområde. Gruppa driftes av ensekretær i 40% stilling. Avløpsgruppa er vedtatt videreført ut 2015.  Sekretærstillingen finansieres av de 8 medlemskommunene og Jæren vannområde (gjennom fylkeskommunens tiltaksmidler). 

Avløpsgruppa består av 12 personer: én representant fra hver av medlemskommunene, en

representant fra IVAR, en representant fra Fylkesmannens miljøvernavdeling (leder), sekretariatet for Jæren vannområde og sekretær for avløpsgruppen. Kontaktpersoner finner du her. 

FORMÅL: Målet med avløpsgruppa er å bedre samarbeidet om felles utfordringer og prosjekter på tvers av kommunegrensene, drive erfaringsutveksling og kompetanseheving, for dermed å minske avrenningen fra private og offentlige avløpsanlegg til vassdragene på Jæren.
 

ARBEIDSOPPGAVER:

SPREDT AVLØP: Temagruppe avløp arbeider med generelle spørsmål og utfordringer innen avløpsektoren som er aktuelle i forhold til tiltak i hele Jærvassdragsområdet. I tillegg har avløpsgruppen prioritert noen områder for spesiell innsats vedrørende tiltaksarbeid. Områdene er valgt på bakgrunn av aktuelle problemstillinger og utfordringer, mulighet for samarbeid over kommunegrenser samt overføringsverdi. Følgende områder er prioritert:

  • Hålandsvannet (Stavanger, Randaberg)
  • Storåna (Sandnes)
  • Figgjovassdraget (Gjesdal, Sandnes, Klepp, Sola)
  • Håelva (Time, Hå)
  • Bjårvatnet (Hå)

OVERVANN: Temagruppe Avløp har de siste 4-5 årene også bidratt til å sette utfordringer knyttet til overvannshåndtering  på dagsorden i kommunene. Les mer om dette her

 

Det er engasjert en egen sekretær i 40% stilling som koordinerer arbeidet i gruppa; Monica N. Nesse ved Bymiljø i Sandnes kommune. 

Publisert: 16. juli 2014 Sist oppdatert: 12. juni 2015