gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fosfor i landbruksjord

Store deler av landbruksområdene på Jæren har et høyt innhold av fosfor bundet i jorda (P-Al-tall).

En grov kartlegging som ble gjort i forbindelse med tiltaksanalysen for Aksjon Jærvassdrag, viste at ca 50-60 % av fulldyrka jord hadde P-Al-verdier over 15. Slike nivåer innebærer at det i henhold til gjødslingsnormene for eng, ikke er nødvendig å tilføre fosfor i gjødsel i det hele tatt, evt. bare ca. 1 kg fosfor pr daa. I følge vurderinger som Bioforsk har gjort for Aksjon Jærvassdrag, vil fosforinnholdet i husdyrgjødsla de aller fleste steder være tilstrekkelig for eng og grønnfôrvekster.

Ettersom høye fosfornivåer i landbruksjorda vil gi økt risiko for avrenning til vassdrag, er det et mål å redusere fosforgjødslinga i landbruket, og i stor grad unngå bruk av fosforholdig handelsgjødsel. Det har de senere årene vært en nedgang i bruk av handelsgjødsel med høyt fosforinnhold, også på grunn av økende priser på gjødsel. Videre er det i landbruket en økende fokus på verdien av husdyrgjødsla og mulighetene for å spare gjødselkostnader ved en riktig og miljøvennlig bruk av denne. Redusert bruk av fosforholdig handelsgjødsel er likevel et langsiktig tiltak, der det kan ta lang tid før en ser vesentlige endringer i P-Al-verdiene. Det har derfor vært foreslått å se nærmere på mulighetene for vekktransport av gjødsel - enten til anlegg for produksjon av jordprodukter e.a., eller til områder med underskudd på gjødsel.

I 2008 ble det i samarbeid med Bioforsk og Jæren forsøksring gjennomført en kartlegging av fosforinnhold i landbruksjord og sammenheng med gjødslingspraksis. Prosjektet fokuserte på:

  • Utvikling av fosforinnholdet i jorda over tid.
  • Sammenheng mellom gjødslingspraksis og utvikling av fosforinnhold.
  • Faktisk gjødsling på det enkelte bruk i forhold til hva som anbefales, og eventuelle avvik.
  • Sammenheng mellom fosforinnhold i jord og avrenning til vassdrag (begrenset prøvetaking).

I prosjektet ble det samlet inn data om jordprøver og gjennomført spørreundersøkelser blant 26 utvalgte bønder i nedbørsfeltet.

I det videre arbeidet er det viktig å få bedre kjennskap til sammenhengene mellom gjødslingspraksis, jordas fosfortilstand og næringsavrenning til vassdragene. Det eksisterer fortsatt lite detaljerte undersøkelser om dette, noe som resulterer i en del faglig usikkerhet. I 2009 satte Aksjon Jærvassdrag i gang prøvetaking i grøfterør fra arealer med ulike fosfornivåer og for å nærmere studere sammenhengen mellom gjødslingspraksis, fosforinnhold i jord og observert næringsinnhold.

Rapportering:
Bioforsk har utarbeidet en rapport for dette prosjektet (vår 2011).

Grøftevannsprosjektet ble videreført i august 2011, med prøvetaking frem til mai 2012, og rapport for denne perioden finner du her.

Prosjektet er fullfinansiert med statlige midler (Klif).

Publisert: 17. oktober 2011 Sist oppdatert: 17. juni 2015