gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regionalt Miljøprogram

Hensikten med miljøprogram i landbruket er "å bidra til økt målretting av miljøarbeidet i jordbruket, bedre synliggjøring av jordbrukets samlede miljøinnsats og økt forankring av miljøarbeidet både regionalt og lokalt" (SLF). Deler av midlene i jordbruksoppgjøret benyttes til å utforme tilskuddsordninger ut fra hva som er de viktigste miljøutfordringene i hvert enkelt fylke.

 

Diffus næringsavrenning fra jordbruket er en kilde til eutrofiering (næringsbelastning) av vassdrag. Formålet med tiltakene er å redusere tapet av næringsstoffer og plantevernmiddel. Vassdrag som etter vannforskriften sin klassifisering er sterkt påvirket av jordbruk, og som har dårlig vannkvalitet, er prioritert. 

Programmet (2013-2016) inneholder støtteordninger for etablering av:

  • Ugjødsla randsoner i eng langs vassdrag
  • Vegetasjonssoner langs vassdrag der det dyrkes korn/potet/grønnsaker
  • Vedlikehold av renseparker/fangdammer - vedlikehald/opprensking av reinseparkar eldre enn 10 år
  • Fangvekster etter høsting som reduserer erosjon og arealavrenning frå jordbruksareal
  • Miljøvennlig gjødselspredning - nedlegging eller nedfelling, bruk av tilførselsslanger og spreiing med rask nedmolding - i definerte områder
  • Miljøavtaler - i definerte områder 


For mer informasjon vises det til Fylkesmannen i Rogaland sine sider: fylkesmannen.no/Rogaland/Landbruk-og-mat/

Publisert: 16. juli 2014 Sist oppdatert: 12. juni 2015