gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

På lag med regnet!

Med befolkningsvekst og et endret klima forventes økt belastning på vassdragene samtidig som det er behov for å bedre dagens tilstand i vassdragene. Det er et mål å fremme bruken av lokale overvannsløsninger for å redusere avrenningen og forurensningstilførselen fra urbane områder. Jæren vannområde har fått utarbeidet en veileder som skal være et hjelpemiddel for planlegging av lokale overvannstiltak i ny og eksisterende bebyggelse.

Formålet med veiledningen er å imøtekomme behovet for informasjon om gode lokale overvannsløsninger som bidrar til redusert avrenning og forurensning til vassdragene.Veilederen skal dekke områder med og uten naturlige muligheter for infiltrasjon av overvann i grunnen. Løsningene skal være robuste i forhold til forventede klimaendringer som økt nedbørintensitet og -mengde. I veilederen er det lagt mest vekt på åpne overvannsløsninger. Veilederen omhandler kun avrenning fra urbane områder.

Utfordringen er å få til gode løsninger i nye utbyggingsområder, men det er også behov for overvannstiltak i eksisterende bebyggelse dersom mål om god tilstand i vannforekomstene skal oppnås.

I forvaltningsplanen for Figgjovassdraget er krav om lokal overvannshåndtering tatt inn som viktige tiltak. Mange kommuner på Jæren har tatt inn bestemmelser om lokal overvannshåndtering i sine kommuneplaner. Målsetningen er at veilederen skal motivere til og påskynde planleggingen av lokale overvannsløsninger i nye og eksisterende urbane områder. Målgruppen for veilederen er kommunal forvaltning, utbyggere og rådgivere.

Veilederen er utarbeidet av COWI, på oppdrag fra Jæren vannområde.
Prosjektet er finansiert med statlige midler gjennom Miljødirektoratet (tidl. Klif).

Last ned veilederen her.

Veilederen vil bli trykket opp og distibuert til alle kommuner i vannområdet.

Publisert: 21. juli 2014 Sist oppdatert: 15. juni 2015