gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Gytegrusutlegging i Figgjoelva

Tidligere kartlegginger av habitatsforhold for laks i elvestrekningen fra Edlandsvatnet til Grudavatnet i Figgjoelva viste at det var flere strekninger med få gytemuligheter. På bakgrunn av denne kartleggingen er det gitt tillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland til å gjennomføre habitatsforbedrende tiltak og i første omgang gytegrusutlegging.  

Etter et par tidligere forsøk er vi nå endelig klar for å legge ut gytegrus i Figgjoelva. Arbeidet starter onsdag 27.september og vil pågå til og med torsdag 28.september.

Laks i Figgjoelva  Foto:  Uni Research Miljø v/Tore Wiers

Gytegrusutleggingen skal forbedre gyteforholdene for laks og sjøaure i Figgjoelva. Noen områder av elva har hatt for dårlige gytemuligheter, blant annet på grunn av fysiske inngrep. Det skal nå legges ut 94 m3 gytegrus i elva fordelt på fem områder. Områdene er ved Skjæveland gamle bru, Foss-Eikeland, Møgedalshølen, Figgjo og Kongeparken (se kart i rapport Tiltaksbeskrivelse for utlegg av gytegrus i Figgjo).

To tidligere forsøk på å få gjennomført gytegrusutleggingen har blitt stanset på grunn av for høy vannføring. Endelig har det vært noen dager uten nedbør slik at vannstanden har sunket nok til at det er mulig å komme seg ut i elva for de som skal utføre jobben.

Gytegrusutleggingen skal skje ved hjelp av helikopter. Gytegrusen er pakket i storsekker. Helikopteret frakter storsekkene med grus ut til mannskap i elva. Mannskapet i elva skjærer hull på sekkene og plasserer grusen ut i elva på rett sted. Gytegrusutleggingen vil medføre ganske stor helikoptertrafikk i de områdene som er berørt.

Prosjektet er finansiert gjennom tiltaksmidler fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Figgjo Elveeigarlag og kommunene langs Figgjoelva, Gjesdal, Sandnes, Time og Klepp. Elveeigarlaget stiller på dugnad i og ved elva under utleggingen og har sørget for kartlegging av gyteforhold og utarbeidelse av tiltaksbeskrivelse i forkant. Sandnes kommune står som formell eier av prosjektet og har bidratt til planleggingen og koordineringen av arbeidet.

Linker til bakgrunnsinformasjon om prosjektet

Tiltaksbeskrivelse gytegrus Figgjo.pdf     

Kartlegging gyteområder Figgjo 2014.pdf

Publisert: 26. september 2017 Sist oppdatert: 26. september 2017