gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Helhetlig tiltaksplan for Håelva

En helhetlig tiltaksplan for Håelva er på plass og er godkjent i både Hå og i Time kommune. Målet med planen er god økologisk tilstand i hele vassdraget i 2027. Tiltakene som foreslås i planen vil ha en positiv effekt på vannmiljøet særlig med hensyn til levevilkår for laks og elvemusling.

Tiltaksplan for Håelva.pdf

Utfordringene i Håelva er mange. Det er påvirkninger fra ulike aktører innen landbruk og industri samt fra private avløp og kommunalt nett. Samtidig er det over tid fortatt mange fysiske inngrep i elven og klimaendringer bidrar til å øke utfordringene med erosjon og avrenning til vassdraget.

Tiltaksplanen er resultatet av et tett samarbeid mellom kommunene, elveeigarlaget, engasjerte bønder og representanter fra landbruks- og VA sektoren. Grunneiere og landbrukets representanter har foreslått tiltak som er tatt med i planen. Konsulenter har bidratt med ny kunnskap og forslag til tiltak. Planen har vært på lokal høring til kommunene, bondelag, representanter for landbruket i nedslagsfeltet, fylkeskommune og fylkesmann. Innspill er innarbeidet i planen der dette har vært mulig og formålstjenelig.

De fleste tiltak retter seg mot å begrense avrenning av næringsstoffer og sediment til elven. Miljøvennlig landbruksdrift, restaurering og opprensking av småbekker, bedre vedlikehold av renseparker, erosjonssikring og habitatforbedrende tiltak er eksempler på tiltak som bønder og elveeierlag har tatt ansvar for å gjennomføre.

Kommunene vil forbedre samarbeide om håndtering av forurensningssaker og andre saker som berører miljøet i Håelva, gjennomføre miljøregistreringer på gårdsbruk og kontrollere gjødslingsplaner på alle bruk i nedslagsfeltet.

Det var viktig å få på plass tiltak som tar hensyn til landbruksnæringen som står sterk i nedslagsfeltet til Håelva. Tiltakene vil ikke ha noen negativ innvirkning på landbruksdriften i området, og vil heller ikke være til hinder for andre interesser som næringsutvikling og økt bosetting.

 Håelva stryk. Foto: Erik Steen Larsen

Prinsipper for tiltak 

  • Samarbeid - alle må bidra. Alle sektorer som kan ha påvirkning på vannmiljøet i elven må bidra for å forbedre tilstanden.
  • Medvirkning - utgangspunktet for arbeidet med tiltaksplanen har været at tiltak som blir foreslått i planen er grundig diskutert med grunneiere og at grunneiere har fått mulighet for å komme med innspill til planen
  • Hensyn til landbruket sitt behov - Håelva renner mitt i det mest intensivt dyrkede landbruksområde på Jæren. Det må tas hensyn til landbruket sine areal og driftsformer.
  • Uendret løp - det nåværende løp til Håelva skal ikke endres vesentlig. Eiendomsgrenser bestemmer plasseringen og tiltak i hovedløpet i Håelva og Tverråna

Økt kunnskap - under arbeidet ble det avdekket behov for ny kunnskap og det ble utført karlegginger av arealer langs elva, habitatforhold for laks er kartlagt, samt at det er foretatt en kartlegging av avløp i spredt bebyggelse.

Et utvalg av disse finner du her:

Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Håelva Våren 2016, Uni Research Miljø rapp nr 280.pdf 

Problemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Håelva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på å styrke bestanden i vassdraget – NINA rapport 911.pdf

Klassifisering av deler av Håelvavssdraget basert på bunndyrsamfunn, Rådgivende biologer rapport 2171.pdf 

Kartlegging av arealene langs Håelva, ecofact-rapport483.pdf 

 

Håelva i høstlys. Foto: Olav Husveg

Publisert: 04. juli 2017 Sist oppdatert: 10. august 2017