gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om landbruket på Jæren

Jæren er en region med høy husdyrtetthet og store sammenhengende landbruksarealer. Regionen står for en forholdsmessig høy andel av landets kjøtt- og melkeproduksjon.

Dyrkingsintensiteten har imidlertid ført til at det fortsatt forekommer en betydelig avrenning av næringsstoffer fra dyrket mark. Avrenningen har gått sterkt ned siden 80-tallet, men fortsatt kommer ca 70 % av de totale næringstilførslene til jærvassdragene fra landbruket.

På landbrukssida arbeider Jæren vannområde særlig med:

  • Generelt fokus på gjennomføring av kostnadseffektive, frivillige tiltak i landbruket
  • Etablering av renseparker/fangdammer for å redusere næringsstofftilførselen til vassdragene.
  • Dannelse av bekkelag som samarbeidsarena for grunneiere langs bekker og kanaler.
  • Bedre kunnskapen om fosforinnholdet i landbruksjord og sammenhengene mellom gjødslingspraksis, jordas fosfortilstand og næringsavrenning til vassdragene.
  • Arbeide for miljøvennlig gjødselhåndtering mht. tidspunkt og metode for spreiing.
  • Økt tilslutning til andre miljøvennlige ordninger, deriblant etablering av vegetasjonssoner og gjødslingsfrie soner mot vassdrag.
Veiledning 
 
Les mer om;
- Frivillige tiltak i landbruket
- Bekkelag
- Regionalt miljøprogram
- Miljøvennlig gjødsling
- Forskning i landbruket


Publisert: 26. november 2014 Sist oppdatert: 12. juni 2015