gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Veiledere og håndbøker

Her publiseres nyttig veiledning om ulike tema som berører miljøtilstand i vann. Overvannshåndtering, bygging av renseparker og drift av private spredte avløp, er noen av temaene som er utarbeidet veiledningsmateriell til.

Avløp: 
Det er utarbeidet informasjonsmateriell (desember 2011) til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg. 
Hefte - hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?
Folder - Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?
Nyttige huskeregler - For deg med eget renseanlegg


Arealplanlegging/byggesak/overvann:
2012: 
Håndbok for bygge og gravearbeid langs vassdrag
Presentasjon for forvaltning 
Presentasjon for utførelse
Ta kontakt med sekretariatet hvis du ønsker få tilsendt powerpointversjonene av disse to presentasjonene. 

2013:
Veileder for lokal overvannshåndtering
Formålet med veilederen er å imøtekomme behovet for informasjon om gode lokale overvannsløsninger som bidrar til redusert avrenning og forurensning til vassdragene. Veilederen omhandler kun avrenning fra urbane områder. Bakerst i veilederen er det 9 temablad som omtaler mulige løsninger.Målgruppen er kommunal forvaltning, utbyggere og rådgivere.


Tiltak i Jordbruket:

Ugjødsla randsoner:
 -Ugjødsla randsoner/Vegetasjonssoner som rensetiltak for partikkel-og næringsavrenning langs vassdrag
 -Effekt av randsoner langs vassdrag i jordbruksområder på Jæren. - delprosjekt 2

Renseparker:
Vedlikehold av renseparker 
Bygging av renseparker 
Bygging av renseparker for jordbruksavrenning - stikkord for utførende entrepenører (Vidar Ausen, Time kommune)
Planlegging av renseparker i jordbruket - forenklet framgangsmåte for praktikere. (Vidar Ausen, Time kommune) 


Siloslått - lagringsmåter og håndtering av pressaft:
Veiledningsmateriale utarbeidet av Norsk landbruksrådgivning Rogaland på oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland;
Brosjyre
Rapport     

Publisert: 09. juni 2015 Sist oppdatert: 09. juni 2015