gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksanalyse for Jæren vannområde

Forslag til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Rogaland og forslag til regionalt tiltaksprogram ble sendt på offentlig høring i perioden 1. juli-31. desember 2014. Høringsutkast er utarbeidet på grunnlag av bl.a. lokale tiltaksanalyser i vannområdene. 

Versjon 1 - 11. mars 2014. 
Vedlegg: Tiltaksanalyse for Jæren vannområde

Lokale tiltaksanalyser fra vannområdene skal gi kommuner, sektormyndigheter, berørte interessenter, rettighetshavere og andre interesserte, innsyn i grunnlagsdokumentene til regional plan.

I Vannregion Rogaland er det utarbeidet 4 lokale tiltaksanalyser - ett for hver av vannområdene; Dalane, Haugalandet, Ryfylke og Jæren. Tiltaksanalysene er utarbeidet av sekretariatet for Vannregionmyndigheten på grunnlag av innspill fra sektormyndighetene og eksisterende kunnskap om vannet. 

Kort oppsummert om de viktigste tiltaksbehov som er registrert i vannområdet Jæren:
- Landbrukstiltak, frivillige tiltak, rensetiltak, mm (økonomiske støtteordninger)
- Avløpstiltak, redusere tilførsler til sårbare vassdrag/fjorder
- Fokus på forebyggende tiltak i kommunenes arealplanlegging
- Lokal overvannshåndtering, oppfølging av utbyggingsprosjekter, masseuttak, mm
- Habitatforbedrende tiltak for fisk
- Utarbeide tiltaksplaner for de mer kompliserte vassdragene/nedbørsfeltene (mange påvirkningskilder og behov for tiltak innen flere sektorer)
- Sjøbunnstiltak i forurensede havneområder
- Kildekartlegging

Publisert: 04. juni 2015 Sist oppdatert: 04. juni 2015